Ενημέρωση Επενδυτών

Νόμος 3556/2007

Παραθέτονται σχετικά αρχεία:

  1. Νόμος 3556/2007 Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες
  2. Aπόφαση 1/434/3.7.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν 3556.2007
  3. Eγκύκλιος με αρ. 33 Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 35562007 και στα άρθρα 4-10 της απόφασης 14343.7
  4. Εντυπο Γνωστοποίησης TR 1 για μεταβολές σε δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές (παρ. 1 και 4 του άρθρου 9 του Ν. 35562007) και για χρηματοπιστωτικά μέσα
  5. Εντυπο Γνωστοποίησης TR 2 το οποίο υποβάλλεται από Ειδικούς Διαπραγματευτές και κατατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 8 της 14343.7.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

 

Τα ανωτέρω μαζί με το ημερολόγιο ημερών διαπραγμάτευσης για το 2007, έχουν ήδη αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.cmc.gov.gr.
Για τυχόν διευκρινήσεις επί των ανωτέρω, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με την Εταιρεία (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ. 210-5198242)

Για να διαβάσετε τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader.