Ενημέρωση Επενδυτών

Οικονομικά Στοιχεία

Eνδιάμεσα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες
Ετήσια συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Για να διαβάσετε τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader.