Τεχνολογία-Επιστήμη
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020 10:31

Η θέση της ΕΕΤΤ για τις προκλήσεις του 5G

Για τον ρόλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στο εθνικό οικοσύστημα καινοτομίας και τις προκλήσεις των δικτύων 5ης γενιάς (5G) μίλησε ο Πρόεδρος της, καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος, σε σχετική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.

Για τον ρόλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στο εθνικό οικοσύστημα καινοτομίας και τις προκλήσεις των δικτύων 5ης γενιάς (5G) μίλησε ο Πρόεδρος της, καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος, σε σχετική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.

Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, η καινοτομία δεν συνδέεται μόνο με το παραγόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αλλά και με το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή αναπτύσσεται. Τα δίκτυα 5ης γενιάς εισάγουν σημαντικές προκλήσεις και απαιτούν ρυθμιστική καινοτομία για την αποδοτική ανάπτυξή τους.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρσέλο, οι εθνικοί Ρυθμιστές για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες πρέπει να διαμορφώνουν το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο και να είναι ανοιχτοί σε νέα ρυθμιστικά εργαλεία, ώστε να προάγεται η υιοθέτηση της καινοτομίας με οικονομικά ρεαλιστικό και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Η ρύθμιση των σύγχρονων τεχνολογιών, από τα δίκτυα 5G και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) έως τις υπηρεσίες cloud και την τεχνητή νοημοσύνη, απαιτεί μια ευέλικτη, συνεργατική, καινοτόμο και βασισμένη στο αποτέλεσμα προσέγγιση.

Αναφορικά με τα δίκτυα 5G, σημειώθηκε ότι εισάγουν σημαντικές προκλήσεις και απαιτήσεις ‘καινοτομίας’ σε ρυθμιστικό επίπεδο, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στις μεγάλες απαιτήσεις σε φάσμα, αλλά σχετίζονται επίσης, με τις υποδομές, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα επιχειρηματικά μοντέλα, τις επιδράσεις στο περιβάλλον και την ασφάλεια. Τα δίκτυα 5G επιφέρουν μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε ασύρματα δίκτυα και θέτουν ως προτεραιότητα την ποιότητα στη σχεδίαση και την ανάπτυξη υποδομών.

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουμε πράγματα επειδή τα δίκτυα 5G θα δώσουν τη δυνατότητα για ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων αντίστοιχους με αυτούς των οπτικών ινών σε μηχανήματα όπως ρομπότ. Η Τεχνητή Νοημοσύνη σήμερα μας επιτρέπει να χειριζόμαστε πολυδιάστατα σύνολα δεδομένων. Τα δίκτυα 5G μπορούν λειτουργήσουν ως η απαιτούμενη πλατφόρμα σύνδεσης η οποία εξασφαλίζει ότι τα διαφορετικά και χωρικά διάσπαρτα δεδομένα θα συγκεντρωθούν έγκαιρα στην κατάλληλη μονάδα Tεχνητής Nοημοσύνης.

Τα δίκτυα 5G θέτουν σειρά σημαντικών προκλήσεων ασφάλειας για το ψηφιακό οικοσύστημα, οι οποίες επικεντρώνονται στις εξής 4 κατηγορίες: στο δίκτυο πρόσβασης, ως προς την παρακολούθηση του φάσματος, στο δίκτυο κορμού, αναφορικά με προνόμια που σχετίζονται με παραβιάσεις ασφαλείας τύπου «man-in-the-middle» και κινδύνους υποκλοπής δεδομένων, στους χρήστες, αναφορικά με την επαλήθευση ταυτότητας και την παρεμπόδιση κλοπής της, καθώς και την προστασία της ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο και, τέλος, στις συνδεδεμένες μηχανές (στο πλαίσιο του IoT) ως προς την ιδιωτικότητα και την υιοθέτηση μέτρων για την παρεμπόδιση των κυβερνο-επιθέσεων.

Στον τομέα της τεχνολογίας και των υποδομών μεγαλύτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην κάλυψη, τη συνέχεια και τον βαθμό ανταπόκρισης του δικτύου, με στόχο την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Η ΕΕΤΤ τονίζει ότι η συστηματική ενημέρωση των πολιτών και η διαφάνεια γενικότερα για τα δίκτυα 5G, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (π.χ. η δυνατότητα των δικτύων 5G να οδηγήσουν σε περιορισμό της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, διαθέσιμα εργαλεία παροχής πληροφόρησης σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα κεραιοσυστήματα) αποτελεί βασικό εργαλείο για συλλογική δράση.