Τεχνολογία-Επιστήμη
Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020 10:42

Ανακοινώθηκαν οι ραδιοσυχνότητες για την ανάπτυξη δικτύων 5G

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών 5ης γενιάς, η ΕΕΤΤ έδωσε στην δημοσιότητα τις συχνότητες που κατοχύρωσε η κάθε εταιρεία καθώς και το συνολικό τίμημα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών 5ης γενιάς, η ΕΕΤΤ έδωσε στην δημοσιότητα τις συχνότητες που κατοχύρωσε η κάθε εταιρεία καθώς και το συνολικό τίμημα.

Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας, μετά από έξι γύρους υποβολής προσφορών, κατακυρώθηκε στις εταιρίες Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών και Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. το σύνολο του διαθέσιμου φάσματος στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz. Το κατακυρωθέν τίμημα και από τις τρεις εταιρίες που εξασφάλισε η ΕΕΤΤ για το Ελληνικό Δημόσιο, ανέρχεται συνολικά σε 372.261.153 ευρώ.

Συνολικά κατακυρώθηκαν στις τρείς συμμετέχουσες εταιρίες τα εξής τμήματα ραδιοσυχνοτήτων:

Cosmote:

 • δεκαπέντε (15) τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 30.705.000 ευρώ

 • δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 50.578.000 ευρώ

 • τέσσερα (4) τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.270.000 ευρώ

 • δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 6.481.000 ευρώ

 • και συνολικό τίμημα 123.034.000 ευρώ.

Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝ:

 • δεκατέσσερα (14) τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 37.516.000 ευρώ,

 • δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 51.060.000 ευρώ

 • τέσσερα (4) τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.120.000 ευρώ

 • δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 6.480.000 ευρώ

 • και συνολικό τίμημα 130.176.000 ευρώ.

Wind:

 • δέκα (10) τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 30.306.051 ευρώ

 • δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 50.080.051 ευρώ

 • τέσσερα (4) τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.420.000 ευρώ

 • ένα (1) τμήμα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 3.245.051 ευρώ

 • και συνολικό τίμημα 119.051.153 ευρώ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δημοπρασίας με την κατακύρωση των ως άνω φασματικών περιοχών αναμένεται να προσφέρει σημαντικότατα οφέλη για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος του καταναλωτή, αλλά και ανοίγοντας το δρόμο για υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές. Πέραν όμως των ανωτέρω, το σωρευτικό όφελος εκτιμάται πως θα είναι πολλαπλάσιο, καθώς η ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς αναμένεται να επηρεάσει ριζικά ευρύ πλήθος διαστάσεων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επιδίωξη της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας.