Κλιμάκια για επίσπευση της απονομής εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2017 14:57
UPD:15:00
INTIME NEWS/ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
A- A A+

Τη σύσταση κλιμακίων–ομάδων, υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για την επίσπευση της διαδικασίας απονομής εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης προβλέπει υπουργική απόφαση την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Δομές του ΕΦΚΑ συγκροτούνται 100 κλιμάκια–ομάδες, υποομάδες Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Συντάξεων, για την υλοποίηση του έργου της εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, καθώς και κλιμάκια-ομάδες Εργασίας για το συντονισμό και την υποστήριξη των κλιμακίων–ομάδων, υποομάδων Εργασίας, που συστήνονται με απόφαση του διοικητή του ΕΦΚΑ.

Στα κλιμάκια–ομάδες, υποομάδες Εργασίας συμμετέχουν ως μέλη, υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στα αντικείμενα Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Συντάξεων ή έχουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε αυτά.

Ι. Τα κλιμάκια–ομάδες, υποομάδες Εργασίας συγκροτούνται, ως εξής:

Α) Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου για το συντονισμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, αποτελούμενο από:

- Το Διοικητή του ΕΦΚΑ, ως υπεύθυνο του έργου

- Τους υποδιοικητές του ΕΦΚΑ, ως αναπληρωτές του υπεύθυνου του έργου

- Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων, ως μέλος

- Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών και Ελέγχων, ως μέλος

- Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, ως μέλος

- Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων, ως μέλος

- Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, ως μέλος

- Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλισης, ως μέλος

Έργο του Κλιμακίου είναι:

Ο συντονισμός και ο έλεγχος λειτουργίας των κλιμακίων–ομάδων, υποομάδων Εργασίας και, ειδικότερα, η αξιολόγηση της εργασίας των υπαλλήλων που μετέχουν στη διεξαγωγή του όλου έργου, η εξασφάλιση της τήρησης των όρων συμμετοχής και η διαπίστωση επίτευξης εντός του προβλεπόμενου χρόνου του ποσοτικού στόχου που τίθεται για κάθε ένα κλιμάκιο–ομάδα, υποομάδα Εργασίας.

Για την υλοποίηση του έργου συντάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά μήνα) εκθέσεις προόδου, οι οποίες παρουσιάζουν την υλοποίηση του έργου σε σχέση με τους τεθέντες στόχους και οι οποίες γνωστοποιούνται με ευθύνη του υπευθύνου του έργου διοικητή του ΕΦΚΑ, στον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών.

Η πρώτη έκθεση προόδου από τον έλεγχο απόδοσης κάθε κλιμακίου θα πραγματοποιηθεί την 30/09/2017, με βάση τον αριθμό των εκδοθεισών οριστικών αποφάσεων απονομής συντάξεων για την περίοδο Ιούλιος–Σεπτέμβριος 2017 και της πληρωμής τους. Για την ανωτέρω περίοδο, ο στόχος έκδοσης οριστικών αποφάσεων απονομής συντάξεων για το σύνολο των Περιφερειακών Μονάδων του ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 63.000 αποφάσεις. Για την ίδια περίοδο, ο στόχος πληρωμής οριστικών αποφάσεων ανέρχεται σε 56.000 αποφάσεις.

Στο Κλιμάκιο Διοίκησης του Έργου παρέχεται η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των ανωτέρω στόχων, εφόσον απαιτηθεί, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια διαδικασία, το Κλιμάκιο Διοίκησης του Έργου προσδιορίζει τους μηνιαίους στόχους απονομών και πληρωμών για την περίοδο Οκτώβριος–Δεκέμβριος 2017.

Η επίτευξη των στόχων απονομής οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τη Διεύθυνση Μελετών του ΕΦΚΑ. Η επίτευξη των στόχων πληρωμής αναδρομικών ποσών οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία πληρωμών του συστήματος ΕΣΕΠΣ της ΗΔΙΚΑ και των χειρόγραφων πληρωμών, μέσω ΕΤΕ.

Το Κλιμάκιο Διοίκησης του Έργου λειτουργεί εντός και εκτός των ωρών εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και στεγάζεται στο επί της οδού Αγ. Κων/νου 8 στο κτίριο της διοίκησης του ΕΦΚΑ.

Β) Κλιμάκιο Υποστήριξης των εργασιών των Κλιμακίου Απονομής και Εκκαθάρισης Συντάξεων, αποτελούμενο από:

- Τον Προϊστάμενο της Α’ Δ/νσης Απονομής Συντάξεων Γήρατος

- Τον Προϊστάμενο της Β’ Δ/νσης Απονομής Συντάξεων Γήρατος

- Τον Προϊστάμενο της Γ’ Δ/νσης Απονομής Συντάξεων Γήρατος

- Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Απονομής Συντάξεων Θανάτου

- Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Συντάξεων Εργατικών Ατυχημάτων και Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας

- Τον Προϊστάμενο Τμήματος Νομοθεσίας Συντάξεων της Δ/νσης Απονομής Συντάξεων

- Τον Προϊστάμενο Τμήματος Διαδοχικής Ασφάλισης της Δ/νσης Απονομής Συντάξεων

- Τον Προϊστάμενο Τμήματος Συγχωνευόμενων Ταμείων και Επικουρικής Σύνταξης της Δ/νσης Απονομής Συντάξεων

- Τους Υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων ΕΦΚΑ

Γ) Κλιμάκιο Υποστήριξης των εργασιών του Κλιμακίου Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης, αποτελούμενο από:

- Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών

- Τον Προϊστάμενο Τμήματος Μητρώου Συνταξιούχων της Δ/νσης Απονομής Συντάξεων

- Τον Προϊστάμενο Τμήματος Ασφάλισης της Δ/νσης Ασφάλισης ΕΦΚΑ

- Τον Προϊστάμενο Τμήματος Μητρώου της Δ/νσης Ασφάλισης ΕΦΚΑ

- Τον Προϊστάμενο Τμήματος Ασφαλιστικού Βίου της Δ/νσης Ασφάλισης ΕΦΚΑ

Έργο των ανωτέρω Β) και Γ) κλιμακίων είναι η διοικητική υποστήριξη των μελών των υπ’ αριθμ. Δ) κλιμακίων-ομάδων, υποομάδων Εργασίας ανά αντικείμενο, τα οποία υλοποιούν το αναφερόμενο σε αυτά έργο, η συλλογή των στοιχείων παραγωγικότητας ανά αντικείμενο εργασίας και της απόδοσης όσων μετέχουν, η παρακολούθηση της πορείας των εργασιών και των αποτελεσμάτων, μέσω ηλεκτρονικού αρχείου στατιστικών στοιχείων, καθώς και η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε γνωστικό αντικείμενο, αλλά και σε θέματα διαδικαστικά που προκύπτουν κατά την πορεία των εργασιών.

Τα Κλιμάκια Υποστήριξης λειτουργούν εντός και εκτός των ωρών εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και στεγάζονται στο επί της οδού Αγ. Κων/νου 8 του κτιρίου της διοίκησης του ΕΦΚΑ.

Δ) Κλιμάκια–ομάδες Εργασίας ανά Περιφερειακή Δομή του ΕΦΚΑ που συγκροτούνται ανά αντικείμενο από επιμέρους υποομάδες.

Έργο των κλιμακίων–ομάδων, υποομάδων Εργασίας είναι ο προσδιορισμός του χρόνου ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ο έλεγχος καταβολής εισφορών και αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης, η έκδοση οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων, καθώς και η εκτέλεση αποφάσεων συνταξιοδότησης.

Σκοπός του έργου είναι η εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και την 31/12/2017 οι εκκρεμείς συνταξιοδοτικές περιπτώσεις να απομειωθούν κατά το ήμισυ και ο αριθμός του εναπομείναντος υπολοίπου να ανέρχεται σε 70.000 περιπτώσεις.

Αναλυτικά, οι ρόλοι των μελών και οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται για κάθε κλιμάκιο–υποομάδα Εργασίας ανά Περιφερειακή ή Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΚΑ καθορίζονται, ως εξής:

1. Κλιμάκιο–υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης και Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου αυτού.

Ως ρόλοι των μελών ορίζονται οι ρόλοι Ανακεφαλαιωτή–Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Ελεγκτή και Διευθυντή.

Η απόδοση των Ανακεφαλαιωτών για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΝΑΤ και τ. ΟΓΑ, ορίζεται σε 60 φακέλους αρχικής ανακεφαλαίωσης το μήνα για τον κάθε ανακεφαλαιωτή με ελάχιστη δυνατή απόδοση τους 30 φακέλους, ενώ αυτών που διεξάγουν τον έλεγχο, ορίζεται σε 180 φακέλους το μήνα για τον κάθε ελεγκτή με ελάχιστη δυνατή απόδοση τους 90 φακέλους, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 120 φακέλων για τον Ανακεφαλαιωτή και των 240 για τον Ελεγκτή (η ανακεφαλαίωση κύριας και επικουρικής ασφάλισης υπολογίζεται ως μία περίπτωση).

Η απόδοση των Υπαλλήλων Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης για τον τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ορίζεται σε 15 φακέλους το μήνα με ελάχιστη δυνατή απόδοση τους 10 φακέλους, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν πρέπει να υπολείπεται των 30 φακέλων.

2. Κλιμάκιο–υποομάδα Εργασίας Ελέγχου Καταβολής Εισφορών και Αναγνώρισης, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση των αντικειμένων αυτών.

Ως ρόλοι των μελών ορίζονται οι ρόλοι Υπαλλήλου Αναγνώρισης–Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Ελεγκτή και Διευθυντή.

Η απόδοση των Υπαλλήλων Αναγνώρισης για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, τ. ΕΤΑΑ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τ. ΝΑΤ, ορίζεται σε 60 αναγνωρίσεις το μήνα για τον κάθε υπάλληλο με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 30 αναγνωρίσεις, ενώ για τους Ελεγκτές σε 180 αναγνωρίσεις το μήνα για τον κάθε ελεγκτή με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 90 αναγνωρίσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν πρέπει να υπολείπεται των 120 αναγνωρίσεων για τον Υπάλληλο Αναγνώρισης και των 240 για τον Ελεγκτή.

Η απόδοση των Υπαλλήλων Ελέγχου Καταβολής Εισφορών του τ. ΕΤΑΑ (τ. ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΤΑΝ) ορίζεται σε 60 ελέγχους καταβολής εισφορών το μήνα με ελάχιστη δυνατή απόδοση τους 30 ελέγχους καταβολής εισφορών για τον κάθε υπάλληλο, με την προϋπόθεση ότι η μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα υπολείπεται των 120 Ελέγχων Καταβολής Εισφορών, ενώ για τους Υπαλλήλους Ελέγχου Καταβολής Εισφορών του τ. ΕΤΑΑ (τ. ΤΣΑΥ) ορίζεται σε 35 ελέγχους καταβολής εισφορών το μήνα με ελάχιστη δυνατή απόδοση τους 18 ελέγχους καταβολής εισφορών για τον κάθε υπάλληλο, με την προϋπόθεση ότι η μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν υπολείπεται των 70 Ελέγχων Καταβολής Εισφορών.

3. Κλιμάκιο–υποομάδα Εργασίας Απονομής Συντάξεων, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου αυτού.

Ως ρόλοι των μελών ορίζονται οι ρόλοι του Εισηγητή Απονομών, Ελεγκτή και Διευθυντή.

Η απόδοση των Εισηγητών Απονομής Συντάξεων για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το τ. ΟΓΑ και τ. ΝΑΤ, ορίζεται σε 40 αποφάσεις το μήνα, που θα αφορούν αποκλειστικά απονομή κύριας οριστικής σύνταξης για τον κάθε εισηγητή, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 20 αποφάσεις, ενώ για τους Ελεγκτές η απαιτούμενη απόδοση ορίζεται σε 120 αποφάσεις, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 60 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 75 αποφάσεων (από τις οποίες τουλάχιστον οι 40 πρέπει να αφορούν αρχική απονομή κύριας σύνταξης και 35 λοιπά) για τον Εισηγητή και των 150 αποφάσεων για τον Ελεγκτή.

Η απόδοση των Εισηγητών Απονομής Συντάξεων για τον τ. ΟΑΕΕ, τ .ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τ. ΕΤΑΑ, ορίζεται σε 10 αποφάσεις το μήνα, που θα αφορούν αποκλειστικά απονομή οριστικής σύνταξης για τον κάθε εισηγητή, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 5 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν πρέπει να υπολείπεται των 20 αποφάσεων.

4. Κλιμάκιο–υποομάδα Εργασίας Εκκαθάρισης Συντάξεων, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου αυτού.

Ως ρόλοι των μελών ορίζονται οι ρόλοι Εισηγητή Πληρωμών, Ελεγκτή και Διευθυντή.

Η απόδοση των Εισηγητών Πληρωμής Συντάξεων για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΟΓΑ και τ. ΝΑΤ, θα είναι η εκκαθάριση των οριστικών αποφάσεων που εκδίδονται ανά μήνα κατά τη διάρκεια της πρωινής, υπερωριακής και εργασίας των κλιμακίων και, ειδικότερα, για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορίζεται σε 75 αποφάσεις πληρωμών (Δελτία αναγγελίας νέου συνταξιούχου-ΔΑΝΣ και Δελτία μεταβολών συνταξιούχου-ΔΑΜ), με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 37 αποφάσεις, ενώ για τους Ελεγκτές η απαιτούμενη απόδοση ορίζεται σε 225 αποφάσεις πληρωμών συντάξεων το μήνα για κάθε Ελεγκτή, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 111, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν πρέπει να υπολείπεται των 100 αποφάσεων πληρωμής συντάξεων, με προτεραιότητα αναγγελίας των αρχικών αποφάσεων εντός 10-15 ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής των στο Υποκατάστημα για τον Εισηγητή Πληρωμών και των 300 για τον Ελεγκτή Πληρωμών.

Η απόδοση των Εισηγητών και Ελεγκτών Πληρωμής Συντάξεων για το τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ και τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, είναι η εκκαθάριση των οριστικών αποφάσεων που εκδίδονται ανά μήνα κατά τη διάρκεια της πρωινής, υπερωριακής και εργασίας των κλιμακίων.

Το ανώτατο απαιτητό όριο απόδοσης, όπως και το κατώτερο απαιτητό που ορίζεται για τη συμμετοχή στις εργασίες, προσδιορίζεται, προκειμένου να υπάρξει πρόβλεψη σχεδιασμού για περάτωση του έργου σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

II. Όροι συμμετοχής:

Α. Προϋπόθεση συμμετοχής των μελών στις εργασίες των κλιμακίων–ομάδων, υποομάδων Εργασίας αποτελεί η πρωινή απόδοση κάθε εργασίας να μην υπολείπεται των απαιτητών ορίων απόδοσης ανά αντικείμενο, άλλως τα μέλη στερούνται του δικαιώματος αποζημίωσης.

Για τους υπαλλήλους που ορίζονται μέλη και εργάζονται σε διαφορετικό αντικείμενο κατά την πρωινή εργασία, θα λαμβάνεται υπόψη η απόδοσή τους, πέραν της πρωινής και υπερωριακής εργασίας και εντός των απαιτητών ορίων, όπως αυτά καθορίζονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 της περίπτωσης Δ.

Β. Ο προϊστάμενος της κάθε μονάδας του ΕΦΚΑ έχει το ρόλο του Συντονιστή των κλιμακίων–ομάδων, υποομάδων Εργασίας της Δομής του, καθώς και των όμορων Δομών που δεν εκδίδουν συνταξιοδοτικές αποφάσεις. Είναι υπεύθυνος για την επίτευξη του στόχου, συντονίζει, παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση το όλο έργο.

Ο Συντονιστής συντάσσει λεπτομερή αναφορά στην οποία αναφέρεται επακριβώς το έργο που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του μήνα, την οποία και υποβάλλει στον Υπεύθυνο του Έργου, καθώς και την αξιολόγηση της πρωινής μηνιαίας απόδοσης των υπαλλήλων ανά τμήμα.

Ειδικότερα, οι προϊστάμενοι των Δομών στις οποίες λειτουργούν κλιμάκια–υποομάδες Εργασίας Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών και Αναγνώρισης Χρόνων Ασφάλισης, φροντίζουν για την παραγωγή έργου, ώστε τα κλιμάκια–υποομάδες Εργασίας Απονομής–Εκκαθάρισης Συντάξεων να δύνανται να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

Οι συντονιστές των κλιμακίων–υποομάδων Εργασίας που συμμετέχουν σε αυτά, λόγω της ιδιότητας Προϊσταμένου Δ/νσης της Δομής, στο οποίο υπηρετούν οργανικά, αντικαθίστανται αυτόματα με την απώλεια της ιδιότητας τους από τους νέους προϊστάμενους Δ/νσης των Δομών.

Ομοίως, κάθε μέλος που συμμετέχει με την ιδιότητά του, αντικαθίσταται αυτόματα με την απώλεια της ιδιότητας του από το συμμετέχοντα που θα τον υποκαταστήσει.

Τα μέλη και οι συντονιστές των κλιμακίων–υποομάδων Εργασίας, αλλά και οι τυχόν απαιτούμενες αντικαταστάσεις αυτών, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προτεινόμενου έργου, ρυθμίζονται με αποφάσεις του διοικητή του ΕΦΚΑ.

III. Διάρκεια λειτουργίας

Όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, «τα κλιμάκια–ομάδες, υποομάδες Εργασίας για την υλοποίηση του έργου απασχολούνται εκτός του πρωινού ωραρίου στο χώρο των Δομών, ενώ συντονίζονται, κατευθύνονται και εποπτεύονται από το συντονιστή ανά Δομή.

Ο χρόνος λειτουργίας των κλιμακίων–ομάδων, υποομάδων Εργασίας ορίζεται σε έξι μήνες, με δυνατότητα αντίστοιχης παράτασης του χρονικού διαστήματος λειτουργίας με απόφασή μας».

Πηγή: ΑΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή