Μια δεύτερη ευκαιρία για Έλληνες ερευνητές

Συνεργασία του ΕΛΙΔΕΚ με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2019 10:43
UPD:11:05
A- A A+

Από την έντυπη έκδοση

Μέχρι τις 14 Οκτωβρίου (17:00, ώρα Ελλάδας) μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) θα πρέπει να υποβληθούν οι ερευνητικές προτάσεις «Χρηματοδότηση - γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC». Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5 εκατ. ευρώ προέρχονται από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και τα υπόλοιπα 5 εκατ. ευρώ από το ΕΛΙΔΕΚ.

Στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας Ελλήνων ερευνητών οι οποίοι έχουν υποβάλει ερευνητικές προτάσεις στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council - ERC) Starting Grant, Consolidator Grant ή Advanced Grant από το 2017 και μετά, έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης (βαθμός Α), αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω μη επάρκειας κατά την εκάστοτε προκήρυξη διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Επανυποβολή στο ERC

Η δράση έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους εν λόγω ερευνητές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση του ερευνητικού τους έργου και να μπορέσουν να υποβάλουν εκ νέου την πρόταση ERC (ή νεότερη εκδοχή αυτής) σε επόμενη προκήρυξη του ERC. Στο πλαίσιο της προκήρυξης, τελικό παραδοτέο του προτεινόμενου ερευνητικού έργου θα είναι η εκ νέου υποβολή της πρότασης ERC (ή νεότερης εκδοχής αυτής) σε επόμενη προκήρυξη του ERC με φορέα υποδοχής έναν εκ των οριζόμενων στο άρθρο 2, παρ. 2α, του ν. 4429/2016 ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας.

Οι προτάσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να υλοποιηθούν σε ελληνικό φορέα, ενώ τελικό παραδοτέο αποτελεί η επανυποβολή της πρότασης στο ERC με φορέα υλοποίησης στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου μέσω της κοινής αυτής δράσης ενισχύεται ακόμη περισσότερο η ερευνητική δραστηριότητα των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων της χώρας, ενώ δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις με την επανυποβολή της βελτιωμένης πρότασης για σημαντική χρηματοδότηση από το ERC προς Έλληνες ερευνητές.

Αμοιβή μελών

Η συνολική μηνιαία αμοιβή των μελών της ερευνητικής ομάδας διαμορφώνεται ως εξής:

1. Για μεταδιδακτορικούς ερευνητές, η συνολική μηνιαία αμοιβή πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον ίση με το 90% των αποδοχών του ερευνητή Γ' βαθμίδας (άρθρο 18, παρ. 12, ν. 4310/2014) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ (πλέον των εργοδοτικών εισφορών και ΦΠΑ αναλόγως του καθεστώτος απασχόλησης).

2. Για επιστημονικούς συνεργάτες (υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές) ή/και τεχνικό/υποστηρικτικό προσωπικό, η συνολική μηνιαία αμοιβή:

α) δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 1.100 ευρώ (πλέον ΦΠΑ ή/και εργοδοτικών εισφορών) για σύμβαση έργου/παροχή υπηρεσιών,

β) πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Β' του ν. 4354/2015, για ΙΔΟΧ.

3. Για τα μέλη ΔΕΠ/ερευνητές και τα λοιπά μέλη της ερευνητικής ομάδας που αποτελούν μόνιμο προσωπικό του φορέα υποδοχής ή του συνεργαζόμενου φορέα, η συνολική μηνιαία αμοιβή πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Β' του ν. 4354/2015 περί ανώτατου ορίου αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και να μην υπερβαίνει τα 500 και 250 ευρώ αντίστοιχα.

Ανώτατο όριο χρηματοδότησης 250.000 ευρώ

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο στο πλαίσιο της προκήρυξης «Χρηματοδότηση - γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC» θα πρέπει να υλοποιηθεί σε φορέα υποδοχής, ο οποίος μπορεί να είναι ΑΕΙ (πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) ή Ερευνητικό Κέντρο - Ινστιτούτο (ΕΚ-Ι.) ή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) ή Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) της χώρας. Το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης για κάθε ερευνητικό έργο ανέρχεται στο ύψος των 250.000 ευρώ, με χρονική διάρκεια υλοποίησης 12 ή 24 μηνών.   

Προτεινόμενα για εσάς