COVID-19 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020 11:35
UPD:12:26
A- A A+

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ενημέρωσης θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Σάββατο 21/3 εκδόθηκε το ΦΕΚ Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

To παρόν ενημερωτικό σημείωμα έχει σκοπό να διευκρινίσει ζητήματα που απασχολούν εργοδότες και εργαζόμενους βάσει ερωτημάτων που μας έχουν τεθεί.

 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Όλοι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν εργασιακή σχέση με εταιρείες των οποίων οι ΚΑΔ έχουν ενταχθεί στα μέτρα στήριξης ή με απόφαση του κράτους έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. Στο μέτρο αυτό εντάσσονται και οι εργαζόμενοι οι οποίοι αποχώρησαν οικειοθελώς ή τους καταγγέλθηκε η σύμβαση από 01/03/2020 έως 20/3/2020.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσέξουν ώστε να εντάξουν στη δήλωση του Π.Σ. « ΕΡΓΑΝΗ» και αυτές τις περιπτώσεις, παρότι οι εργαζόμενοι αυτοί δε βρίσκονται στις τρέχουσες καταστάσεις των εργοδοτών. Εάν έχουν προσληφθεί σε άλλο εργοδότη, εξυπακούεται ότι παύει η οποιαδήποτε υποχρέωση. 

 1. Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι τελούν σε κανονική άδεια, άδεια ασθενείας, ειδικού σκοπού, άδεια άνευ αποδοχών ή άδεια κυοφορίας-λοχίας, καθώς και 6μηνο ΟΑΕΔ, όπως και αυτοί που έχουν ορισθεί από τους εργοδότες ως προσωπικό ασφαλείας. Επειδή οι γνωστοποιήσεις περί αδειών δεν ενημερώνουν μηνιαία το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», πάρα μόνο σε ετήσια βάσει, προτείνεται να ανακληθεί οποιοσδήποτε τύπος αδείας, εκτός της άδειας ασθενείας ή άδεια κυοφορίας-λοχίας, καθώς και 6μηνο ΟΑΕΔ.

 1. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Εντάσσονται στα μέτρα στήριξης, δεδομένου ότι όσοι ενταχθούν θα γίνει ανάκληση εργασιακής σχέσης με τον Εργοδότη. Δεν έχει διευκρινιστεί τι θα γίνει με τις περιπτώσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που ήδη έχουν λήξει πριν την δημοσίευση του Π.Ν.Π.

Αναμένεται νομοθετική ρύθμιση με κοινή υπουργική απόφαση.

 1. Υπάρχει διαφοροποίηση στην αποζημίωση ειδικού σκοπού, εάν η εργασιακή σχέση είναι πλήρους απασχόλησης , μερικής ή εκ περιτροπής ; 

Όλοι θα λάβουν 800€ ανεξαρτήτως ονομαστικού μισθού (μεγαλύτερου ή μικρότερου), ημερών και ωρών εργασίας. Δηλαδή το ίδιο ποσό θα λάβει ο μισθωτός πλήρους απασχόλησης, ο μισθωτός που βρίσκεται σε εκ περιτροπής εργασία, ο μισθωτός με το καθεστώς μερικής  απασχόλησης.

 1. Τι σημαίνει αναστολή εργασιακής σχέσης και πως αντιμετωπίζεται από την επιχείρηση;

Οι μισθωτοί που εντάσσονται στο μέτρο δεν θα πρέπει να εργάζονται για το διάστημα που θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, και ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να τους αναθέσει καθήκοντα εργασίας για το διάστημα 20/03 – 30/04/2020. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας  μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι (1) ένα μήνα, από τις 20/03/2020 και μετά, με δυνατότητα παράτασης κοινής υπουργικής απόφασης. Όσοι εργοδότες κάνουν χρήση του μέτρου αναστολής εργασιακής σχέσης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία συμβάσεων εργασίας για το  και σε περίπτωση πραγματοποίηση τους αυτές θεωρούνται

 1. Αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε ποσό.

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. « ΕΡΓΑΝΗ », με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων, ρυθμίσεων, διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στο Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι εργαζόμενοι, για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

Με κοινή υπουργική απόφαση θα καθορισθούν όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου.

 1. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει τη διαφορά από την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800€ μέχρι τον ονομαστικό του μισθό ;

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης ή έχουν κλείσει με κρατική εντολή, δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν κάποια διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που θα λάβουν οι εργαζόμενοι και του ονομαστικού τους μισθού, χωρίς να αποκλείεται το γεγονός να γίνει οικειοθελώς καταβολή από τον εργοδότη.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. 

Εφόσον ο εργαζόμενος είναι σε αναστολή εργασιακής σχέσης για το διάστημα μέχρι 30/4/2020, η τυχόν επιπλέον καταβολή έστω μέχρι τον ονομαστικό του μισθό δεν σημαίνει ότι αυτός ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση εργασίας είτε με τηλεργασία είτε με οποιαδήποτε άλλο τρόπο. Η επιπλέον καταβαλλόμενη διαφορά είναι οικειοθελής παροχή από τον εργοδότη για λόγους εργασιακής ειρήνης. Άλλωστε το τυχόν επιπλέον ποσό δεν θα είναι ασφαλιστέο και θα έχει την έννοια του φιλοδωρήματος.

 1. Τι σημαίνει λειτουργία των επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας. 

Οι εργοδότες όλων των επιχειρήσεων έχουν το δικαίωμα μονομερώς να ορίσουν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας ως εξής :

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ' ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,

γ) Ο Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί για 6 μήνες ως ανώτερο διάστημα. 

Από το σκοπό της διάταξης συνάγεται ότι το χρονικό διάστημα που οι εργαζόμενοι δεν θα εργάζονται δεν θα καταβάλλονται αποδοχές και δεν θα βεβαιώνονται ασφαλιστικές εισφορές. 

Άρα το παραπάνω μέτρο αποτελεί μέτρο στήριξης για όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο τις πληγείσες ή αυτές που έκλεισαν με κρατική εντολή. Οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα μονομερούς απόφασης για εκ περιτροπής εργασία, με αποτέλεσμα μείωση λειτουργικού κόστους. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και στις περιπτώσεις που κάποια επιχείρηση εντάσσει σε αναστολή έναν αριθμό εργαζομένων, εφόσον είναι στις πληγείσες ή στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, και για τους υπόλοιπους που δεν έχουν ενταχθεί μπορεί να εφαρμόσει το μέτρο.  

 1. Τι ισχύει με τις απολύσεις.

Οι εταιρίες – εργοδότες που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσουν κάτι τέτοιο οι απολύσεις είναι άκυρες. Επίσης, αναφέρεται στο άρθρο 11 γ της Π.Ν.Π. 20/3 ότι ο εργοδότης υποχρεούται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίδιο με αυτό της αναστολής.

Ωστόσο, εάν ο επιχειρηματίας – εργοδότης αποφασίσει να μην ενταχθεί στα μέτρα στήριξης και καταβάλει μισθούς και εισφορές σύμφωνα με το εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο, δεν προκύπτει νομοθετικά κάποιος περιορισμός.  Ως ημερομηνία έναρξης του μέτρου ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

 1. Πως εντάσσεται μια επιχείρηση στα μέτρα.

Μια πληττόμενη επιχείρηση ή μια επιχείρηση που έκλεισε με κρατική εντολή, εντάσσεται στα μέτρα στήριξης εφόσον καταρχάς έχει προσωπικό. Όπως αναφέρθηκε, θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εργοδότη μέσω του Π.Σ. « ΕΡΓΑΝΗ» για την ένταξη στα μέτρα. Οι επιχειρήσεις  εντάσσονται, εάν δηλωθεί έστω και ένας εργαζόμενος στην πλατφόρμα του Π.Σ.« Εργάνη ». 

Η επιλογή ένταξης των υπαλλήλων ή εργατών μιας εταιρείας στο μηχανισμό στήριξης είναι μονομερές δικαίωμα εργοδότη.

Δεν έχει τακτοποιηθεί το θέμα στις περιπτώσεις που υπάρχει νομική οντότητα (ΑΕ, ΙΚΕ , ΕΠΕ , Ο.Ε. , Ε.Ε), χωρίς προσωπικό. Οι εταιρείες αυτές επειδή δεν έχουν πρόσβαση στο Π.Σ. « ΕΡΓΑΝΗ», δεν μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στα μέτρα στήριξης.  

Αναμένεται νομοθετική ρύθμιση.  

 1. ΚΑΔ και μέτρα στήριξης , ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται ( παράρτημα 1). 

Διευκρινίζονται τα εξής, σχετικά με τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Υπάρχουν δυο κατηγορίες επιχειρήσεων : 

 1. Αυτές που έχουν κλείσει με κρατική εντολή Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13-03-2020, Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954 /08-03-2020 όπως σχολεία, μουσεία, χώροι εστίασης, καφετέριες, κλπ ( Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων ) Οι εταιρείες αυτές μπορούν να λειτουργούν με τηλεφωνικές παραγγελίες και  e-shop, και προφανώς να εκτελούν αντίστοιχες παραδόσεις.  
 2. Αυτές που έχουν ενταχθεί στα μέτρα στήριξης ως κλάδοι επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω μείωσης τζίρου. Οι εταιρείες αυτές μπορούν να λειτουργούν με οποιοδήποτε τρόπο, γι’ αυτό και έχουν δικαίωμα να επιλέξουν ποιους εργαζόμενους θα εντάξουν σε αναστολή.

Η λίστα των ΚΑΔ όπως έχουν δημοσιευθεί στο παράρτημα 1 είναι δυναμική και αλλάζει συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες. Θα ενημερώνουμε σχετικά. 

 1. Καταβολή του 60% των μισθωμάτων κύριας κατοικίας για Εργοδότες και Μισθωτούς.

Οι επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας από το κράτος που υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. « ΕΡΓΑΝΗ», καθώς και οι εργαζόμενοι που θα συμπεριληφθούν στη δήλωση και θα κάνουν αποδοχή, δικαιούνται έκπτωση καταβολής στο ενοίκιο κατά ποσοστό 40%. Το χαρτόσημο ή ο ΦΠΑ επί των μισθωμάτων επαναϋπολογίζεται επί του μειωμένου ποσού. Εξυπακούεται ότι όσες επιχειρήσεις δεν ενταχθούν στα μετρά στήριξης και όσοι εργαζόμενοι δεν αποδεχθούν την ένταξη τους, δε θα δικαιούνται την έκπτωση του ενοικίου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο εργαζόμενος να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά το χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό COVID-19. 

Αναμένεται διευκρίνηση, διότι στο έντυπο που δημοσιεύθηκε για την επιδότηση ενοικίου φαίνεται να μην εντάσσονται όλες οι πληττόμενες επιχειρήσεις, αλλά μόνο αυτές που έχουν κλείσει με κρατική εντολή. Αυτό θα συμπαρασύρει αντίστοιχα και τους εργαζομένους τους. Θα ενημερωθείτε με διακριτό ενημερωτικό σημείωμα για το θέμα. 

 1. Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας.

Σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Για τις επιστροφές του παρόντος δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α'170).

 1. Τι εκταμιεύεται  προς τις τράπεζες και τα funds σε περίπτωση δανεισμού από τα πληγέντα νομικά πρόσωπα ? 

Οι Ελληνικές Τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ ανακοίνωσαν ως άμεση πρωτοβουλία και λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχουν οι εποπτικές αρχές υπό τις παρούσες ακραίες συνθήκες,   μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τα οποία περιλαμβάνουν  αναστολή  καταβολής των δόσεων  κεφαλαίου (χρεολύσια)  που οφείλονται από σήμερα μέχρι, τουλάχιστον, την 30η/9/2020. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση. Συγκεκριμένα, οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεολυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η/12/2019.  Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.

 1. Τι εκταμιεύεται προς τις τράπεζες  σε περίπτωση δανεισμού από τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα ? 

Οι ελληνικές τράπεζες αποφάσισαν να στηρίξουν, και τα φυσικά πρόσωπα, που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση, προσφέροντας τους διευκολύνσεις στην πληρωμή των δόσεων των ενήμερων δανείων τους. Προτεραιότητα θα δοθεί και δίνεται  για φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) που επλήγησαν άμεσα, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ληφθέντων από την κυβέρνηση ήδη μέτρων, και θα λάβουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη ειδικά κατηγορία των άμεσα πληγέντων, οι τράπεζες, κατόπιν επικοινωνίας με τον δανειολήπτη, θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων για διάστημα τριών μηνών. Υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι ομάδες πολιτών (φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων), που δεν πλήττονται από την κρίση, θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Για τους εργαζόμενους, στους οποίους έχει γίνει προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας από τις επιχειρήσεις (δηλαδή με διοικητική εντολή ή έχουν κλείσει ή έχουν χαρακτηριστεί πληττόμενες), προβλέπεται:

 1. Η αποζημίωση των 800 ευρώ, που είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.
 2. Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και των δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών.
 3. Η πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών τους οφειλών, επί του ονομαστικού τους μισθού, για 45 ημέρες.
 4. Η παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ και των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών, εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενή τους ημερομηνία.
 5. Η αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες, για τους συνεπείς δανειολήπτες.
 6. Η καταβολή του 60% του μισθώματος της οικίας τους, για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους, από τη στιγμή που αυτή είναι α’ κατοικία.
 7. Η διασφάλιση της καταβολής του Δώρου Πάσχα για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
 8. Η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, ακόμη και στην περίπτωση εφαρμογής της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, με την απαγόρευση των απολύσεων και τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Β. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων (που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους και είναι στους ΚΑΔ) προβλέπονται:

 1. Για τους επαγγελματίες και εργοδότες, επιπρόσθετα, αποζημίωση 800 ευρώ.
 2. Για τους εργαζόμενους αυτών, ισχύει ό,τι και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.
 3. Στις ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων (οικονομολόγοι και λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές), προβλέπονται:
  1. Για τους επαγγελματίες και εργοδότες ό,τι και για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σημαντικά, με πρόσθετη παροχή ειδικών επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και στήριξης για την προσαρμογή στα νέα ψηφιακά δεδομένα, ώστε να προωθηθεί και να επεκταθεί η εξ αποστάσεως επαγγελματική δραστηριότητα.
  2. Για τους εργαζόμενους αυτών ισχύει ό,τι και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.
 4. Αναστολή καταβολής των τρέχουσων ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. Η εξόφληση των εισφορών των παραπάνω μηνών θα γίνει τμηματικά σε 4 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου του 2020.
 5. Αναστολή της καταβολής των δόσεων των ενεργών ρυθμίσεων - ανεξαρτήτως των διατάξεων που τις διέπουν - των οποίων η υποχρέωση καταβολής λήγει εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαΐου του 2020. Οι οφειλές αυτές και οι ρυθμίσεις παγώνουν και θα αρχίσουν να εξοφλούνται από την 1η Ιουνίου 2020. 
 6. Η μείωση κατά 25% των τρέχουσων ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, εφόσον εξοφληθούν στη προβλεπόμενη ημερομηνία.

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

 1. Παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για 2 μήνες, σε όσους το δικαίωμα επιδότησης έληξε ή θα λήξει το πρώτο τρίμηνο του 2020.
 2. Αποζημίωση ύψους 800 ευρώ για όσους έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς ή έχουν απολυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, εφόσον δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Δ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται, είτε γιατί το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους είτε γιατί βρίσκονται στην επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ, προβλέπονται:

 1. Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών.
 2. Η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών. Συγκεκριμένα:
  1. Παράταση προθεσμίας καταβολής τρέχουσων ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, οι οποίες δύνανται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα.
  2. Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμισμένων εργοδοτών-επιχειρήσεων, οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31/3/2020, καθώς και όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.  
 3. Η παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ, των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών (εκτός ΦΠΑ), σε περίπτωση που δεν γίνει αξιοποίηση της αναστολής και καταβληθούν στα, αρχικώς, προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια.
 4. Η αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες, για τις συνεπείς επιχειρήσεις.
 5. Η καταβολή του 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους.
 6. Η δυνατότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα προς τους εργαζόμενους επεκτείνεται μέχρι το καλοκαίρι. Αντίθετα ισχύει η υποχρέωση καταβολής του στις προθεσμίες του ισχύοντα νόμου στις λοιπές επιχειρήσεις.
 7. Η συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής από το κράτος προς τις επιχειρήσεις, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος.
 8. Η συμμετοχή σε ειδικά χρηματοδοτικά σχήματα επιδότησης επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, εγγυήσεων για χορήγηση δανείων, επιχειρηματικών και επενδυτικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου.
 9. Η δυνατότητα αξιοποίησης του καθεστώτος αναστολής της σύμβασης εργασίας για τις επιχειρήσεις στην περίμετρο των ΚΑΔ που θα ανακοινωθούν.

Συμπέρασμα – θέση Ν|Ε|P|A ECONOMIC CONSULTING 

Διαβάζοντας όλα τα ανωτέρω σίγουρα θα προκύψουν  πολλά καινούργια επεξηγηματικά ερωτήματα από τις διοικήσεις των εταιρειών, καθώς και σχετικά με τις επιλογές που θα κάνουν σε πολλά από τα ζητήματα που τίθενται. Επίσης, πέραν των μέτρων που έλαβε το κράτος, θα πρέπει κατά τη γνώμη μας και οι ίδιες οι επιχειρήσεις να λάβουν θέση σε μια σειρά από ζητήματα .  

Προσωπικό  

i.      Τμήματα παραγωγής.  Πόσο απαραίτητη είναι η αποθεματοποίηση στην επιχείρηση και τι προβλέψεις έχουν γίνει σχετικά με τον μελλοντικό όγκο πωλήσεων.  ii.   Τμήματα πωλήσεων. Τι εκκρεμείς παραγγελίες υπάρχουν , τι μελλοντικές αναμένονται, και εξέταση εναλλακτικών μορφών πωλήσεων εκτός των υφισταμένων.  

 1. Τμήματα Αποθήκης – Διανομές. Θα πρέπει να επιμετρηθεί το λειτουργικό κόστος του τμήματος, ώστε να μείνει προσωπικό ασφαλείας για τυχόν παράλαβες-παραδόσεις.
 2. Τμήματα προμηθειών. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις σε θέματα προμηθειών, αλλά και τη συναλλακτική συμπεριφορά των προμηθευτών τους, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων τμημάτων χρειάζεται να βρουν εναλλακτικές μορφές αγορών και προσαρμογή στα νέα δεδομένα.  
 3. Λογιστήρια Finance Departments. Ετούτη τη στιγμή είναι πολύ κρίσιμο για τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν καθημερινά  cash flows,  κεφάλαιο κίνησης και κάθε νομοθετική μεταρρύθμιση, να αναλύουν και να κάνουν budget εφαρμογής τους καθημερινά. Τα λογιστήρια, επίσης, πρέπει να προσαρμοστούν, διότι, ενώ δεν υπάρχει όγκος συναλλαγών για να αποτυπωθεί στα βιβλία, υπάρχει καθημερινή μεταβολή σε όλο το περιβάλλον με διάφορες παραμέτρους.  
 4. Τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού - μισθοδοσίας. Απαιτείται κάθε επιχείρηση να διατηρήσει τουλάχιστον ένα εργαζόμενο, για να μπορέσει να διαχειριστεί όλες τις μεταβολές που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, αλλά και να ενημερώνει το ίδιο το προσωπικό

Φόροι  

Θεωρούμε ότι η έκπτωση του 25% είναι μεγάλο κίνητρο, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μην ενταχθούν στο μέτρο αναστολής των φορολογικών υποχρεώσεων, με δεδομένη τη σαφή μείωση φόρων που θα υπάρχει, σε σχέση με το υφιστάμενο cash flow της κάθε επιχείρησης, αλλά και τις μελλοντικές συμφωνίες για πωλήσεις, όσο αυτό μπορεί να προβλεφθεί .

Δάνεια  

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έρθουν σε άμεση επαφή με τις τράπεζες και να συζητήσουν τυχόν θέματα refinance και αναχρηματοδοτήσεων, βάσει του budget που θα έχουν ετοιμάσει για το επόμενο τρίμηνο .

Σίγουρα για όλα αυτά απαιτείται άμεσα βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός  και είμαστε στη διάθεση σας προκειμένου να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η επιστημονική ομάδα της  

N|E|P|A economic consulting 

 

 

Παράρτημα 1 

Απαγορεύσεις λειτουργίας σε επιχειρήσεις,

δραστηριότητες, δομές, εργασίες, κ.λπ.

Χρονικό διάστημα ισχύος

Αποφάσεις/εγκύκλιοι

Παρουσία κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της Επικράτειας, σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους

Από 9.3.2020 έως και

22.3.2020

Προσοχή:

  με τις διατάξεις της ΚΥΑ

Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020

(ΦΕΚ B

915/17.03.2020) ορίζεται απαγόρευση λειτουργίας

από 18.3.2020 μέχρι και

31.3.2020 ενδεικτικά στις:

 1. Εκμετάλλευση αθλητικών

εγκαταστάσεων (ΚΑΔ

9311)

 1. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων πλην

αθλητών και ομάδων που είναι σε

προετοιμασία

ολυμπιακών αγώνων

2020 (ΚΑΔ 9312)

43. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες πλην

αθλητών και ομάδων που είναι σε

προετοιμασία

ολυμπιακών αγώνων

2020 (ΚΑΔ 9319)

ΚΥΑ αρ.

Δ1α/ΓΠ.οικ.15954/2020 (ΦΕΚ Β' 726/08-03-2020)

Χώροι διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας (Δείτε και ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020 (ΦΕΚ B

915/17.03.2020))

Από 9.3.2020 έως και

5.4.2020

 

Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) όλης της χώρας

Από 9.3.2020 έως και

5.4.2020

 

 

Οργανωμένες εκπαιδευτικές εκδρομές εντός Ελλάδος

Από 9.3.2020 έως και

22.3.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 15956/2020

(ΦΕΚ Β' 727/08-032020) καταργήθηκε με ΚΥΑ

Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 (ΦΕΚ B956/21.03.2020)

 

Οργανωμένες εκπαιδευτικές εκδρομές εντός Ελλάδος

 

Από 21.3.2020 έως και

10.4.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 (ΦΕΚ

B’ 956/21.03.2020)

 

Χώροι καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ανοικτών και κλειστών, σε όλη την Επικράτεια με συμμετοχή κοινού άνω των

1000 ατόμων

Από 10.3.2020 έως και

24.3.2020

Προσοχή: για τις δραστηριότητες αυτές με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.

19024/2020 (ΦΕΚ B

915/17.03.2020) ορίζεται  απαγόρευση λειτουργίας

από 18.3.2020 μέχρι και

31.3.2020 όπως ενδεικτικά:

34. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς

δραστηριότητες (ΚΑΔ

9004)

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16395/2020

(ΦΕΚ Β' 2317/10-08-2012)

 

Κλειστών και ανοικτών χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και

Από 10.3.2020 έως και

24.3.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16837/2020

(ΦΕΚ Β' 782/10-03-2020)

 

άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων, για ατομικά και ομαδικά αθλήματα, εφόσον στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος βρίσκονται συνολικά περισσότερα από 60 άτομα

Προσοχή: για τις δραστηριότητες αυτές με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.

19024/2020 (ΦΕΚ B915/17.03.2020) ορίζεται απαγόρευση λειτουργίας

από 18.3.2020 μέχρι και

31.3.2020 όπως ενδεικτικά:

42.Εκμετάλλευση αθλητικών

εγκαταστάσεων (ΚΑΔ

9311)

 

 

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών

Από 11.3.2020 έως και

24.3.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/2020

(ΦΕΚ Β' 783/10-032020) καταργήθηκε με ΚΥΑ

Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 (ΦΕΚ B956/21.03.2020)

Σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, ως εξής:

α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία,

β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές

Τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων

       

 

Εξαιρούνται:

α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση,

β) οι ερευνητικές δραστηριότητες,

γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών

Κονδυλίων Έρευνας και

δ) η λειτουργία των εστιών στέγασης (μέχρι 20.3.2020)

 

 

 

 

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών

 

 

 

 Από 21.3. έως κα

10.4.20

 

 

 

2020 ι

20

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.

20021 (ΦΕΚ B’

956/21.03.2020)

Σχολικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, όσον αφορά στη διεξαγωγή:

α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με

φυσική            παρουσία, β) της πρακτικής άσκησης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών,

γ) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των εστιών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και

δ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Εξαιρούνται:

α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες,

καθώς και, κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες και

γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας.

Ως προς τους μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, που διαμένουν σε εστίες στις 21.3.2020

Από 25.3. έως κα

10.4.20

2020 ι

20

 

Θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, στο σύνολο της

Επικράτειας

Από 13.3.2020 έως και

27.3.2020

Προσοχή:

για τις διαγραμμένες

δραστηριότητες με τις διατάξεις της ΚΥΑ

Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020

(ΦΕΚ B

915/17.03.2020) ορίζεται απαγόρευση λειτουργίας

από 18.3.2020 μέχρι και

31.3.2020 όπως ενδεικτικά:

27. Δραστηριότητες παροχής ποτών

(χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία,

καφετέριες, κέντρα

διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις

δραστηριότητες που αφορούν διανομή

προϊόντων (delivery,

room service κτλ.) και

παροχή προϊόντων σε πακέτο από το

κατάστημα (take away) στις οποίες δεν

επιτρέπεται η χρήση

τραπεζοκαθισμάτων και

το σερβίρισμα σε αυτά

(ΚΑΔ 5630)

34. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς

δραστηριότητες (ΚΑΔ

9004)

41. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων πλην

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.

17733/2020 (ΦΕΚ Β' 833/1203-2020)

Παιδότοπων στο σύνολο της

Επικράτειας

Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας παιδότοπων που λειτουργούν σε χώρους άσκησης διαφορετικής δραστηριότητας, περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους παιδότοπους

Δημόσιων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών, στο σύνολο της

Επικράτειας

 

 

αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία

ολυμπιακών αγώνων

2020 (ΚΑΔ 9312)

42. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313)

45. Άλλες δραστηριότητες

διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329)

 

 

Δημόσιων συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας, με εξαίρεση αυτές που αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και τη δημοσίευση αποφάσεων

Από 13.3.2020 έως και

27.3.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.

17734/2020 (ΦΕΚ Β' 833/12-

03-2020)

Δημόσιων συνεδριάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πλην αυτών που αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και τη δημοσίευση αποφάσεων, καθώς και αυτών του VI Τμήματος και του

Τμήματος Μείζονος –

Επταμελούς Σύνθεσης μόνο για υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος

Πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας (δείτε λεπτομέρειες και εξαιρέσεις στην ΚΥΑ)

Κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής

δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

 

 

Εστιατόρια και κινητές μονάδες εστίασης και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering), παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων

(delivery, room service κ.λπ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take-away), στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά. Εξαιρούνται τα εστιατόρια, τα αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες και κέντρα διασκέδασης που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά, καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού.

Από 14.3.2020 έως και

27.3.2020

Προσοχή:

για τις διαγραμμένες

δραστηριότητες με τις διατάξεις της ΚΥΑ

Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020

(ΦΕΚ B

915/17.03.2020) ορίζεται απαγόρευση λειτουργίας

από 18.3.2020 μέχρι και

31.3.2020 όπως ενδεικτικά:

25. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων

εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή

προϊόντων (delivery,

room service κτλ.) και

παροχή προϊόντων σε πακέτο από το

κατάστημα (take away) στις οποίες δεν

επιτρέπεται η χρήση

τραπεζοκαθισμάτων και

το σερβίρισμα σε αυτά

(ΚΑΔ 5610)

 1. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας

για εκδηλώσεις (catering)

(ΚΑΔ 5621)

 1. Δραστηριότητες παροχής ποτών

(χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία,

καφετέριες, κέντρα

διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις

δραστηριότητες που

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.

18149/2020 (ΦΕΚ  B

855/13.03.2020)

 

Αίθουσες θεαμάτων και χώρων συναφών δραστηριοτήτων

Δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές βιβλιοθήκες, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε), αναγνωστήρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους και των αρχειοφυλακείων

Μουσεία, ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και κτιρίων, καθώς και παρόμοιες πόλοι έλξης επισκεπτών

Ιδιωτικές επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων (καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών, πρακτορείων κ.λπ.) με

 

εξαίρεση των δραστηριοτήτων των πλανόδιων πωλητών, καθώς και των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων σε διαδικτυακή (on-line) σύνδεση.

αφορούν διανομή

προϊόντων (delivery,

room service κτλ.) και

παροχή προϊόντων σε πακέτο από το

κατάστημα (take away) στις οποίες δεν

επιτρέπεται η χρήση

τραπεζοκαθισμάτων και

το σερβίρισμα σε αυτά

(ΚΑΔ 5630)

28. Δραστηριότητες προβολής

κινηματογραφικών

ταινιών (ΚΑΔ 5914)

 1. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς

δραστηριότητες (ΚΑΔ

9004)

 1. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και

αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ

9101)

 1. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102)
 2. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και

παρόμοιων πόλων έλξης

επισκεπτών (ΚΑΔ 9103)

 1. Δραστηριότητες βοτανικών και

ζωολογικών κήπων και

φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ

9104)

 1. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.),

εξαιρουμένων των υπηρεσιών τυχερών

 

Αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις γυμναστικής, καθώς και των αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση των αθλητών και ομάδων που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του τρέχοντος έτους.

Θεματικά πάρκα (πάρκα ψυχαγωγίας, λούνα παρκ, πανηγύρια, εκθέσεις εμπορικού χαρακτήρα κ.λπ.), με εξαίρεση τους δημόσιους ανοιχτούς χώρους αναψυχής και τους δημόσιους ανοιχτούς χώρους άθλησης για μεμονωμένη άθληση

Χώροι διασκέδασης και ψυχαγωγίας, ντισκοτέκ, σφαιριστηρίου, χώρων συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια

κ.λπ.), καθώς και χώρων όπου προσφέρονται άλλες υπηρεσίες θεάματος

Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, καθώς και χώροι παροχής υπηρεσιών φυσικής

ευεξίας

Χώροι παροχής προσωπικών υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσιών δερματοστιξίας (τατουάζ) και υπηρεσιών τρυπήματος δέρματος του σώματος

(piercing)

 

Προσωπικές υπηρεσίες ιερόδουλων

παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ:

92.00.14) και υπηρεσιών στοιχημάτων σε

απευθείας (on line)

σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21)

(ΚΑΔ 9200)

 1. Εκμετάλλευση αθλητικών

εγκαταστάσεων (ΚΑΔ

9311)

 1. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων πλην

αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία

ολυμπιακών αγώνων

2020 (ΚΑΔ 9312)

 1. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313)
 2. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες πλην

αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία

ολυμπιακών αγώνων

2020 (ΚΑΔ 9319)

 1. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών

πάρκων (ΚΑΔ 9321)

 1. Άλλες δραστηριότητες

διασκέδασης και

ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329)

 1. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων

και κέντρων αισθητικής

(ΚΑΔ 9602)

 1. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία (ΚΑΔ 9604)

53. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες

 

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου

«κατάστημα εντός καταστήματος» (shop-in-ashop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), καθώς και των εμπορικών κέντρων και των εκπτωτικών χωριών. Εξαιρούνται υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές, τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία που βρίσκονται εντός των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου

«κατάστημα εντός καταστήματος» (shop-in-ashop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα

(outlet), καθώς και σε εμπορικά κέντρα και σε εκπτωτικά χωριά

Στις παραπάνω επιχειρήσεις δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και εξαιρέσεις στη σχετική ΚΥΑ. Για τις διαγραμμένες δραστηριότητες με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.

19024/2020 (ΦΕΚ B915/17.03.2020) ορίζεται απαγόρευση λειτουργίας από 18.3.2020 μέχρι και 31.3.2020

 

αθλητικών

εγκαταστάσεων (ΚΑΔ

56292002)

 1. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές

καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ

56292004)

 1. Υπηρεσίες που παρέχονται από

φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις

δραστηριότητες που αφορούν διανομή

προϊόντων (delivery) και

παροχή προϊόντων σε πακέτο από το

κατάστημα (take away)

(ΚΑΔ 56292005)

57. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη

αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ

94991602

 1. Υπηρεσίες δερματοστιξίας

(τατουάζ) (ΚΑΔ

96091909)

 1. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ

96091912)

63. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος

του σώματος (piercing)

(ΚΑΔ 96091917)

 

 

 

Κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας (Δείτε και ΚΥΑ

Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020 (ΦΕΚ

B’ 915/17.03.2020))

Από 15.3.2020 έως και

30.4.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.

18152/2020 (ΦΕΚ B’

857/14.03.2020)

Τα ήδη λειτουργούντα από τα παραπάνω κατά τις 14.3.2020 τουριστικά καταλύματα

Από 23.3.2020 έως και

30.4.2020

 

 

 

 

 

 

Οργανωμένες παραλίες (δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές), στο σύνολο της Επικράτειας

Από 15.3.2020 έως και

29.3.2020

ΚΥΑ

Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/2020

(ΦΕΚ B' 859/14-03-2020)

 

Χιονοδρομικά κέντρα στο σύνολο της Επικράτειας

 

Αγορές των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (αγορές καταναλωτών, εμποροπανηγύρεις,

Κυριακάτικες αγορές, κ.λπ.)

 

 

 

 

 

             

 

Αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία

Από 15.3.2020 και ώρα

15:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00

ΚΥΑ

Δ1α/ΓΠ.οικ.18170/2020

(ΦΕΚ Β' 860/15-03-2020)

Αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις με την Ιταλία, περιλαμβανομένου του κατάπλου στην ελληνική Επικράτεια ιδιωτικών σκαφών αναψυχής

Αεροπορικές συνδέσεις με την Ισπανία

Κατάπλους επαγγελματικών πλοίων θαλάσσιας αναψυχής (όπως κρουαζιερόπλοιων και ημερόπλοιων αναψυχής) σε ελληνικά λιμάνια και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και εξαιρέσεις στη σχετική ΚΥΑ

 

 

Εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας

Από 16.3.2020 έως και

27.3.2020

ΚΥΑ

Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/2020 (ΦΕΚ B' 864/15-03-2020)

Νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων

Εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης της παραγραφής των συναφών αξιώσεων

Πολιτικά δικαστήρια, ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας,

Κάθε εκπαιδευτική και επιμορφωτική δραστηριότητα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και εξαιρέσεις στη σχετική ΚΥΑ

 

 

Τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων, τεμενών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της

Επικράτειας

Από 16.3.2020 έως και

30.3.2020

ΚΥΑ 2867/Υ1/2020 (ΦΕΚ B’ 872/16.03.2020)

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και εξαιρέσεις στη σχετική ΚΥΑ

 

 

 

 

 1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών

47.19.10.01 και περιπτέρων 47.19.10.02, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4719).

 1. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4741).
 2. Λιανικό εμπόριο

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες

Από 18.3.2020 έως και

31.3.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020

(ΦΕΚ B’ 915/17.03.2020)

 

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών (ΚΑΔ 4742).

 1. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε

εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4743).

 1. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4751).
 2. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4752). 7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4753).

8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες

 

 

 

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4754). 9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4759).

 1. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4761).
 2. Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο εφημερίδων 47.62.62 και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4762).
 3. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4763).
 4. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4764).
 5. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα

 

 

 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4765).

 1. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4771).
 2. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4772).
 3. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4775). 18. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4777). 19. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα,

 

 

 

εκτός από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4778).

20. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (ΚΑΔ 4779). 21. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ

4782) (δείτε και  ΚΥΑ

Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020 (ΦΕΚ B’ 915/17.03.2020)).

22. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας (ΚΑΔ

4789) (δείτε και  ΚΥΑ

Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020 (ΦΕΚ B’ 915/17.03.2020)).

 1. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520) (δείτε και ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 18152/2020 (ΦΕΚ B’ 857/14.03.2020)).
 2. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα

 

 

 

οχήματα (ΚΑΔ 5530).

 1. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων

(delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610).

 1. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).
 2. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων

(delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630).

 1. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).
 2. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7721). 30. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή

 

 

 

τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7722).

 1. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7729).
 2. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230).
 3. Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΚΑΔ 8553) (Δείτε και ΚΥΑ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15954/2020 (ΦΕΚ Β' 726/08-03-2020)).
 4. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004).
 5. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).
 6. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).
 7. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103).
 8. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ 9104). 39. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

(συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.), εξαιρουμένων των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14) και υπηρεσιών

 

 

 

στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21)

(ΚΑΔ 9200)

 1. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).
 2. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 2020 (ΚΑΔ 9312).
 3. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).
 4. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 2020 (ΚΑΔ 9319).
 5. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).
 6. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329).
 7. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής (ΚΑΔ 9602). 47. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία (ΚΑΔ 9604).
 1. Λιανικό εμπόριο ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767701).
 2. Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767703).
 3. Λιανικό εμπόριο κομμένων

 

 

 

ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767710).

 1. Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767711).
 2. Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767712).
 3. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56292002).
 4. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες

(κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004).

 1. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005).
 2. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601).

 

 

 

 1. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602).
 2. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906).
 3. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων (ΚΑΔ 96091908). 60. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909).
 1. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912).
 2. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) (ΚΑΔ 96091916).
 3. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος

(piercing) (ΚΑΔ 96091917).

 

 

Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

 

Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας.

 

Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε

 

 

εκπτωτικά καταστήματα

(outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.

 

 

Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν απαγορεύεται βάσει των παραπάνω, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, της

αναλογίας του ενός ατόμου ανά

10 τ.μ. και την ελάχιστη απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ τους.

Διευκρινήσεις για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, όπως δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ Β915 17.3.2020 ΚΥΑ

Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020

Από 18.3.2020 έως και

31.3.2020

Εγκύκλιος α.π. 5/18.3.2020

 

Εισόδου στη χώρα όλων των υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών

Από 18.3.2020 και ώρα

06:00 έως και 18.4.2020 και ώρα 06:00

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19030/2020

(ΦΕΚ B’ 916/17.03.2020)

 

συνδέσεων. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.

 

 

Η παραπάνω απαγόρευση δεν καταλαμβάνει:

α) ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εφόσον επιδεικνύουν στα σημεία εισόδου στη χώρα την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλα κατάλληλα στοιχεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και υπό την προϋπόθεση της άμεσης ένταξής τους στη διαχείριση του Εθνικού

Συστήματος Υγείας,

β) επί μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι οποίοι κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν, γ) μέλη κυβερνητικών αποστολών,

δ) μέλη των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και αποστολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

 

 

στρατιωτικούς και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας,

ε) οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν για τη μεταφορά εμπορευμάτων, καθώς και το απολύτως απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για τη μεταφορά αυτών, καθώς και, στ) επιβάτες σε διαμετακόμιση

(transit).

 

 

 

Λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» (Youth

Hostels)

Από 19.3.2020 έως και

30.4.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19419/2020

(ΦΕΚ Β 930/18-03-2020)

Τα ήδη λειτουργούντα στις 18.3.2020 από τα παραπάνω ξενοδοχειακά καταλύματα στα οποία διαμένουν ένοικοι

Από 22.3.2020 έως και

30.4.2020

 

Λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, των επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών

Από 18.3.2020 έως και

20.4.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.19420/2020

(ΦΕΚ Β 931/18-03-2020)

 

Εν όλω του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) θαλάσσιας αναψυχής σε ελληνικά λιμάνια, προερχόμενων από

Από 19.3.2020 και ώρα

07:00 έως και 19.4.2020 και ώρα 07:00

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19421/2020

(ΦΕΚ Β 932/18.3.2020)

 

οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό, καθώς και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά

 

 

 

Λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας.

Αναστέλλονται:

α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων,

β) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και

γ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.

2. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Από 20.3.2020 έως και

2.4.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19738/2020

(ΦΕΚ B' 936/19-03-2020)

 

Λειτουργίας λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθ. 2 του ν. 4497/2017 (υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιομηχανικών ειδών).

Σάββατο 21.3.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006/2020

(ΦΕΚ B’ 943/20.03.2020)

Λειτουργία στις λαϊκές αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του άρθ. 17 (βιομηχανικά είδη) του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας (Δείτε και ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020 (ΦΕΚ B915/17.03.2020)).

Από 23.3.2020 έως και

30.4.2020

 

Κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίου και σκάφους για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης,

συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, πορθμείων, λαντζών και θαλασσίων ταξί, από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών.

Από 21.3.2020 και ώρα

06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/2020

(ΦΕΚ B’ 944/20.03.2020)

Ο περιορισμός δεν

καταλαμβάνει τις μετακινήσεις των σκαφών και των πλοίων του πρώτου εδαφίου, εφόσον αυτές διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για τη

 

μεταφορά:

α) των μόνιμων κατοίκων των νησιών που μετακινούνται από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και αντίστροφα,

β) των μόνιμων κατοίκων των νησιών που μετακινούνται μεταξύ αυτών,

γ) του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των δυνάμεων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του

Οργανισμού Ευρωπαϊκής

Συνοριοφυλακής και

Ακτοφυλακής, καθώς και της

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που μετακινείται για υπηρεσιακούς λόγους, δ) των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που εργάζονται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή μετακινούνται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας, ε) του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πάσης φύσεως του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των ερευνητών και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, καθώς και του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), που εργάζεται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης

 

 

 

οιασδήποτε μορφής ή μετακινείται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας, στ) των μετακινούμενων για λόγους έκτακτης ανάγκης, εφόσον τούτο σαφώς αποδεικνύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά.

 

 

Στα παραπάνω δεν εμπίπτουν η Εύβοια και η Λευκάδα, κατά το μέρος που αφορά στις θαλάσσιες συνδέσεις αυτών.

Ο απόπλους και ο κατάπλους ιδιωτικών πλοίων και σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας

Από 21.3.2020 ώρα 23:59 έως 21.4.2020 και ώρα

06:00

Τα εν λόγω πλοία και σκάφη δύνανται να μετακινούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας, που αφορούν σε μηχανική βλάβη, ζημία, ακυβερνησία και λοιπές συναφείς περιπτώσεις που συναρτώνται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος,

β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών,

γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια,

δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών. Μετά την περάτωση

των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους για μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε έτερο λιμένα επιθυμίας του Πλοιάρχου αυτού.

 

 

 

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών με ΚΑΔ 71201400.

Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Από 23.3.2020 έως και

31.3.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20015/2020

(ΦΕΚ B’ 951/21.03.2020)

 

 

Λειτουργία στο σύνολο της Επικράτειας των τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014

Από 23.3.2020 και ώρα

23:00 έως και 30.4.2020 και ώρα 12:00

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/2020

(ΦΕΚ Β΄ 987/22-03-2020)

Επιτρέπεται η λειτουργία 1 τουριστικού καταλύματος ανά περιφερειακή ενότητα. Ειδικώς στις περιφερειακές ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η λειτουργία 3 τουριστικών καταλυμάτων

 

Είναι δυνατόν να εξαιρεθούν περαιτέρω από την απαγόρευση της παρ. 1 τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για τη στέγαση

(α) προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας,

(β) πάσης φύσεως ιατρικού, νοσηλευτικού ή υγειονομικού προσωπικού,

(γ) προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, (δ) προσώπων που έχουν πληγεί λόγω φυσικών καταστροφών, (ε) προσφύγων ή αιτούντων άσυλο,

(στ) φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή,

(ζ) εκπαιδευτικών, μονίμων ή αναπληρωτών, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες εκτός του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους και διαμένουν ήδη σε τουριστικά καταλύματα για τον σκοπό αυτό.

 

 

 

 

Εξαιρούνται, επίσης, τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων είναι αναγκαία για ειδικούς επιτακτικούς λόγους που

 

 

 

άπτονται         της       εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

 

 

Εντός        των        τουριστικών

καταλυμάτων, η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με την παρούσα, δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού.

Στα παραπάνω τουριστικά στα οποία κατά τις 22.3.2020 διαμένουν ένοικοι σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής τους δυναμικότητας σε κλίνες

Από 26.3.2020 και ώρα

12:00 έως και 30.4.2020 και ώρα 12:00

 

 

Κυκλοφορία των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια.

Δεν καταλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες,

Αντιπεριφερειάρχες και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής

 

Από 23.03.2020 ώρα

06:00 έως και 06.04.2020 και ώρα 06:00

 

ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π οικ 20036/2020

(ΦΕΚ B’ 986/22.03.2020)

 

Γραμματείας                Πολιτικής

Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.

β) Μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.

δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

ε) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζ)      Σωματική      άσκηση      σε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης, στην τελευταία αυτή περίπτωση, της αναγκαίας απόστασης 1,5 μέτρου.

η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

 

 

 

Λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθ. 2 του ν.

4497/2017 (υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία

δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιομηχανικών ειδών), που εμπεριέχουν μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια,

σε όλη την Επικράτεια

 

Από 23.3.2020 έως και

25.4.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20040/2020

(ΦΕΚ Β΄ 988/22.03.2020)

 

Εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από την Τουρκία, των θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη χώρα αυτή, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική

Επικράτεια από την Τουρκία

Από 23.3.2020 και ώρα

06:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20042/2020

(ΦΕΚ B’ 989/22.03.2020)

Σε κάθε περίπτωση, σε πρόσωπα που προέρχονται από τις χώρες του πρώτου άρθρου και εξαιρούνται ή δεν καταλαμβάνονται από την

εφαρμογή της παρούσας, είναι δυνατόν να εφαρμόζονται τα μέτρα των περιπτώσεων (β), (γ) και (ε) της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ

 

 

Δεν εμποδίζεται η εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις παραπάνω χώρες

 

 

Προσαρμογή λειτουργίας, περιορισμός ωρών εισόδου, καθορισμός ωρών λειτουργίας για τις υπηρεσίες του υπ. Οικονομικών, τον e-Ε.Φ.Κ.Α., το Σ.ΕΠ.Ε. και τα Κ.Ε.Π.

Υπηρεσίες

Χρονικό διάστημα ισχύος

Αποφάσεις/εγκύκλιοι/ανακοινώσεις

Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του υπ.

Οικονομικών (Δ.Ο.Υ., κ.λπ.)

Από 16.3.2020 έως και 10.4.2020

ΥΑ 31145 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ B'

866/16.03.2020) Εγκύκλιος με α.π.

31836/2020/17.3.2020

Συναλλαγές με τις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Δεν έχει προσδιοριστεί

Την από 11.3.2020 ανακοίνωση Ε.Φ.Κ.Α.

Την από 16.3.2020 ανακοίνωση Ε.Φ.Κ.Α.

Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης

Εργασίας (ΣΕΠΕ) όλης της επικράτειας.

Από 18.3.2020 έως και 10.4.2020

ΥΑ 12569/4435/2020 (ΦΕΚ Β' 909/17-

03-2020)

Ώρες λειτουργίας των

Κέντρων Εξυπηρέτησης

Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Μέχρι τη δημοσίευση απόφασης άρσης

ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/32/οικ.7945/2020

(ΦΕΚ Β' 865/16-03-2020)

 

 

Προτεινόμενα για εσάς