Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 19:10

Φοροεκτιμήσεις

Για να μην επιβληθεί πρόστιμο για απώλεια φορολογικών στοιχείων που επήλθε συνεπεία ανωτέρας βίας, δηλαδή γεγονότος απρόβλεπτου που δεν μπορούσε να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης (π.χ. κλοπή, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λπ.), ο υπόχρεος πρέπει να έχει επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξη αυτών.

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

 Απώλεια φορολογικών στοιχείων λόγω ανωτέρας βίας

Για να μην επιβληθεί πρόστιμο για απώλεια φορολογικών στοιχείων που επήλθε συνεπεία ανωτέρας βίας, δηλαδή γεγονότος απρόβλεπτου που δεν μπορούσε να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης (π.χ. κλοπή, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λπ.), ο υπόχρεος πρέπει να έχει επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξη αυτών. Πρέπει να προκύπτει δηλαδή ότι παρά τα μέτρα που έλαβε ο υπόχρεος, το γεγονός δεν μπόρεσε να αποτραπεί (εγγ. 1038851/457/21.4.2003, 1042878/274/15.5.2007, ΣτΕ 4206/2011, ΣτΕ 4782/1996).

Στην περίπτωση της υπ’ αριθ. 2451/2019 απόφασης της ΔΕΔ κρίθηκε ότι η προσφεύγουσα δεν επέδειξε την άκρα επιμέλεια και σύνεση που επιβάλλεται από τις περιστάσεις για τη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων από διαδικτυακές επιθέσεις και κακόβουλο λογισμικό, δεδομένου ότι το αίτημα της ελεγκτικής αρχής για διάθεση των στοιχείων επιδόθηκε σε χρόνο υπέρμετρα προγενέστερο της απώλειας των λογιστικών αρχείων. Συνεπώς, η προσφεύγουσα δεν ανταποκρίθηκε άμεσα και εμπρόθεσμα στο εν λόγω αίτημα και δεν είχε λάβει τα απαιτούμενα μέτρα και τις δικλείδες ασφαλείας, ως οφείλει να κάνει κάθε επιχείρηση με την εφαρμογή προσήκουσας πολιτικής ασφαλείας και την τακτική περιοδική αποθήκευση των δεδομένων των ηλεκτρονικών συστημάτων σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης (backup) ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή τους, σε περιπτώσεις διαδικτυακής επίθεσης ή εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού.

 Επιεικέστερη διάταξη για ευθύνη νομίμων εκπροσώπων

Εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4646/2019, ήτοι έως 12.03.2020, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφαρμογή της ευνοϊκής διάταξης για την αλληλέγγυα ευθύνη, τα πρόσωπα στα οποία είχαν βεβαιωθεί σε βάρος τους οφειλές με βάση το προηγούμενο καθεστώς. Με βάση το νέο καθεστώς προβλέπονται ευμενέστερες προϋποθέσεις, όπως, μεταξύ άλλων, υποκειμενική ευθύνη, αντί της αντικειμενικής καθώς και ευθύνη μόνο για το διάστημα της θητείας τους. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η νέα διάταξη, δεν θεμελιώνεται αλληλέγγυα ευθύνη και αίρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε βάρος του προσώπου.

Σύσταση Α.Ε. χωρίς συμβολαιογράφο

Με τη χρήση πρότυπου καταστατικού μέσω είτε της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), είτε των Υπηρεσιών μίας Στάσης των Επιμελητηρίων, είναι πλέον εφικτή η σύσταση και Ανωνύμων Εταιρειών.

Το κόστος σύστασης μέσω e-YMS ανέρχεται στα 18 ευρώ και οι Α.Ε. επιβαρύνονται επιπλέον και με το 1‰ επί του κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί το πρότυπο καταστατικό, τότε η σύσταση των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. γίνεται υποχρεωτικά από συμβολαιογράφο.

Επίσης, σε περίπτωση που από ειδικές διατάξεις απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος είτε για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας είτε για τη μεταβίβαση εισφερόμενου είδους, τότε ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της υπό σύσταση εταιρείας, η σύσταση γίνεται υποχρεωτικά στον συμβολαιογράφο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση στην οποία υπάρχει ακίνητο στο μετοχικό κεφάλαιο, όπου θα πρέπει να τηρηθεί ο συμβολαιογραφικός τύπος, όπως γίνεται για όλες τις πράξεις που αφορούν ακίνητα.

Δημοφιλή ερωτήματα

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η παράδοση αγαθού επιχείρησης από επαχθή ή χαριστική αίτια ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο, από δραστηριότητα αποκλειστικά απαλλασσόμενη, εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν έχει παρασχεθεί ούτε ασκηθεί άμεσα, δικαίωμα έκπτωσης.

Π.χ. Μικροβιολογικό εργαστήριο (εκτός καθεστώς ΦΠΑ- ιατρικές υπηρεσίες) πωλεί διαγνωστικό μηχάνημα - η παράδοση αυτού δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.