Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020 10:32

Φοροεκτιμήσεις

Στο πλαίσιο ελέγχου των επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία τα παραστατικά διακίνησης (π.χ., δελτία αποστολής) αξιοποιούνται με πολλούς τρόπους. Αρχικά, γίνεται διασταύρωση των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων αξίας (τιμολογίων πώλησης, αποδείξεων) και γενικά φορολογικών στοιχείων αξίας με τα αντίστοιχα εκδοθέντα παραστατικά διακίνησης. Ως παραστατικά διακίνησης νοούνται τα στοιχεία που συνοδεύουν τα αγαθά κατά τη διακίνησή τους. Τα στοιχεία αυτά περιέχουν τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Έλεγχος απλογραφικών βιβλίων  βάσει παραστατικών διακίνησης  

Στο πλαίσιο ελέγχου των επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία τα παραστατικά διακίνησης (π.χ., δελτία αποστολής) αξιοποιούνται με πολλούς τρόπους. Αρχικά, γίνεται διασταύρωση των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων αξίας (τιμολογίων πώλησης, αποδείξεων) και γενικά φορολογικών στοιχείων αξίας με τα αντίστοιχα εκδοθέντα παραστατικά διακίνησης. Ως παραστατικά διακίνησης νοούνται τα στοιχεία που συνοδεύουν τα αγαθά κατά τη διακίνησή τους. Τα στοιχεία αυτά περιέχουν τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

* Την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον ΑΦΜ του αποστολέα και του παραλήπτη.  Την ποσότητα και το είδος των αγαθών που διακινούνται.

* Την ημερομηνία που πραγματοποιείται η διακίνηση. Διασταύρωση γίνεται και για τυχόν έξοδα που προκύπτουν από υπάρχοντα συμφωνητικά. Επίσης, γίνεται επαλήθευση των αγορών με βάση τις ποσότητες που αναγράφονται στα οικεία παραστατικά διακίνησης και στα έγγραφα μεταφοράς.

Φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών  συναλλαγών για υποκαταστήματα

Για τις μεταξύ τους συναλλαγές που εμπίπτουν στο άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος περί ενδοομιλικών συναλλαγών, καθώς και τη μεταξύ τους μεταφορά λειτουργιών του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποχρεούνται να τηρούν φάκελο τεκμηρίωσης. Φάκελο τεκμηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις παραπάνω συναλλαγές τους με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τις παραπάνω συναλλαγές τους με μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή.

Πότε η παραχώρηση κατοικίας  θεωρείται παροχή σε είδος

Η αγοραία αξία από την παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους θεωρείται παροχή σε είδος. Η παροχή αυτή αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται απευθείας από τον εργοδότη προς τον εκμισθωτή της παραχωρούμενης κατοικίας, ενώ στην περίπτωση που η προς παραχώρηση κατοικία ανήκει στον εργοδότη, η παροχή σε είδος αποτιμάται σε ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Ο παραπάνω κανόνας δεν καταλαμβάνει τις παρακάτω περιπτώσεις: i) Την παροχή καταλύματος από το Δημόσιο και φορείς του Δημοσίου, σε υπηρετούντες σε αυτό (π.χ. σε ένστολους), δεδομένου ότι η μετακίνησή τους αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση. ii) Την παροχή καταλύματος (οικίας) σε εργαζόμενους, εταίρους ή μετόχους από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα λόγω πρόσκαιρης μετακίνησης αυτών σε υποκαταστήματα ή εργοτάξια ή άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις του εργοδότη στο πλαίσιο της εργασίας τους (ενδεικτικά, αναφέρεται η περίπτωση όπου ο εργοδότης διατηρεί οικία εκτός της έδρας της επιχείρησής του για τις ανάγκες προσωρινής διαμονής -π.χ., μία εβδομάδα, ένας μήνας- των εργαζομένων που χρειάζεται να μεταβούν προσωρινά εκτός έδρας για τις ανάγκες της επιχείρησης του εργοδότη).

Δημοφιλή Ερωτήματα

*Οι τόκοι υπερημερίας που προέρχονται από καθυστέρηση οφειλής δανείου ή πίστωσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης εφόσον το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της επιχείρησης. [SID:13644852]