Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020 08:30

Φοροεκτιμήσεις

Απαλλαγή από φόρο δωρεάς σε περίπτωση μετεγκατάστασης
Σύμφωνα με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις χορηγείται απαλλαγή από τον φόρο δωρεάς για τους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού που κατοικούσαν 10 τουλάχιστον συναπτά έτη στην αλλοδαπή και εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από τη μετεγκατάστασή τους.

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Απαλλαγή από φόρο δωρεάς σε περίπτωση μετεγκατάστασης
Σύμφωνα με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις χορηγείται απαλλαγή από τον φόρο δωρεάς για τους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού που κατοικούσαν 10 τουλάχιστον συναπτά έτη στην αλλοδαπή και εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από τη μετεγκατάστασή τους.

Μη αναληφθέντα μερίσματα υπέρ Δημοσίου
Σχετικά με το θέμα αυτό εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Ε.2128/2019 Εγκύκλιος για την παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα, με βάση την οποία, η υπέρ του Δημοσίου παραγραφή για μερίσματα είναι πενταετής και αρχίζει από το τέλος του έτους, κατά το οποίο εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης και λήφθηκε η απόφαση περί διανομής των μερισμάτων (ήτοι από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της).

Ωστόσο, η κατά τα άνω πενταετής παραγραφή της απαίτησης από μερίσματα υπέρ του Δημοσίου διακόπτεται όταν κατά τη διάρκειά της ο υπόχρεος (ανώνυμη εταιρεία) αναγνωρίσει την απαίτηση αυτή του δικαιούχου του μερίσματος με οποιονδήποτε τρόπο, όπως για παράδειγμα μεταφέροντας το ποσό του οφειλόμενου μερίσματος από τον λογαριασμό 53.01 «Μερίσματα πληρωτέα» σε πίστωση του προσωπικού λογαριασμού του δικαιούχου του μερίσματος μετόχου και ενημερώνοντας σχετικά τον δικαιούχο.

Λογιστικός προσδιορισμός σε περίπτωση μη τήρησης βιβλίων
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1102/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει γίνει δεκτό ότι ο λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος δεν αποκλείεται και αν ακόμη συντρέχει παράλειψη τηρήσεως ή εκδόσεως ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι, παρά την παράλειψη, είναι εφικτός ο εν λόγω προσδιορισμός. Εξωλογιστικός προσδιορισμός χωρεί τότε μόνον όταν οι ανακρίβειες ή ανεπάρκειες των βιβλίων και στοιχείων καθιστούν απολύτως αδύνατες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις. Τα ανωτέρω κρίθηκαν στα πλαίσια του προϊσχύσαντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) και του ισχύοντος Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων (Π.Δ. 186/1992).

Δημοφιλή ερωτήματα

Μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων χωρίς άλλες υπηρεσίες
Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις καταλυμάτων που δεν περιλαμβάνουν άλλες υπηρεσίες εκτός από παροχή κλινοσκεπασμάτων απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και από το τέλος χαρτοσήμου. Το εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων θεωρείται «εισόδημα από ακίνητη περιουσία», εφόσον παρέχονται μόνο κλινοσκεπάσματα, και φορολογείται με την κλίμακα που εφαρμόζεται στα ενοίκια, ενώ για τα νομικά πρόσωπα το εισόδημα υπόκειται σε φόρο με τον εταιρικό συντελεστή.