Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 15:22

Πάνω από 70% των φορολογουμένων δεν πληρώνει φόρο

Είναι αξιοσημείωτο ότι από τη μέχρι σήμερα επεξεργασία των δηλώσεων ποσοστό άνω του 56% των υπόχρεων δεν θα πληρώσει ούτε ένα ευρώ πρόσθετο φόρο εισοδήματος, ενώ ποσοστό που ξεπερνά το 16% των φορολογουμένων που έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους θα λάβει επιστροφή φόρου.

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Κούρου
gkouros@naftemporiki.gr

Θετικά μηνύματα λαμβάνουν στον υπολογιστή τους οι περισσότεροι φορολογούμενοι από την εφορία τους, καθώς η πλειονότητα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα σε όσους έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους, είναι μηδενικού φόρου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι από τη μέχρι σήμερα επεξεργασία των δηλώσεων ποσοστό άνω του 56% των υπόχρεων δεν θα πληρώσει ούτε ένα ευρώ πρόσθετο φόρο εισοδήματος, ενώ ποσοστό που ξεπερνά το 16% των φορολογουμένων που έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους θα λάβει επιστροφή φόρου.

Μόνο ένα ποσοστό περίπου 27% των φορολογουμένων καλείται μέχρι σήμερα να πληρώσει πρόσθετο φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε την περσινή χρονιά και ο οποίος θα μπορεί να εξοφληθεί ειδικά φέτος σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά ταχύτατα στην επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων, ενώ με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία έχει επεξεργαστεί 1.245.986 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αντιστοιχεί περίπου στο 15% του συνόλου των υπόχρεων που ανέρχονται σε 8,9 εκατ. (έντυπο Ε1), 370.010 έντυπα Ε2 (αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων) και 93.085 έντυπα Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα). Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη μέχρι σήμερα εκκαθάριση το «κέρδος» του Δημοσίου είναι 140,7 εκατ. ευρώ, καθώς:

— 332.872 δηλώσεις ήταν χρεωστικές (26,72%) με πρόσθετο φόρο 183,4 εκατ. ευρώ, ή κατά μέσο όρο 551 ευρώ — 209.349 δηλώσεις ήταν πιστωτικές (16,80%) με το συνολικό προς επιστροφή ποσό να ανέρχεται σε 42,7 εκατ. ευρώ — 703.764 δηλώσεις ήταν μηδενικές (56,48%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι για φέτος οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Αυγούστου 2021, ενώ καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη των 6 επόμενων μηνών. Ιδιαίτερα η καταβολή φόρου που προκύπτει από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία πραγματοποιείται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται το αργότερο την τελευταία εργάσιμη του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και κάθε μία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη των επόμενων 5 μηνών. Επίσης, φέτος προβλέπεται έκπτωση 3% για τις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής φόρου εισοδήματος φυσικού προσώπου ως την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2021, εφόσον ο οφειλόμενος φόρος και οι λοιπές συμβεβαιούμενες με αυτόν οφειλές προκύπτουν βάσει δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα υποβληθεί μέχρι την 28η/7/2021.

Και νέοι κωδικοί στο φετινό Ε1

Για όσους πάντως δεν έχουν υποβάλει ακόμη τις φορολογικές τους δηλώσεις θα πρέπει να αναφερθεί ότι το φετινό έντυπο Ε1 περιλαμβάνει νέους κωδικούς που αφορούν τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, τις ανακαινίσεις ακινήτων, τη φορολόγηση των αθλητών, τους συνταξιούχους του εξωτερικού και την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Αναλυτικότερα οι βασικές αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, που θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην «κοστίσουν» σε χρόνο και σε χρήμα στους φορολογούμενους, είναι οι ακόλουθες:

* Κωδ. 023: Συμπληρώνεται από όσους εξαιρούνται από την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα.

Νέος Κωδ. 041: Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Νέοι κωδικοί 359-397: Αφορά τα εισοδήματα των αθλητών και προπονητών που αποκτήθηκαν από την 1η/1/2020. Προβλέπει ότι η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 22% και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Η ρύθμιση αφορά τόσο Έλληνες όσο και ξένους που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού, γι’ αυτό και προστίθενται καινούργιοι κωδικοί στον πίνακα 4Α στον οποίο και δηλώνονται τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Νέοι κωδικοί 437-438: Ενεργοποιείται ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής για όσους ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αγαθών ή ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου μειώνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε κερδοφόρων φορολογικών ετών.

Νέος κωδικός 423-424: Αφορά μετοχές - stock options. Το εισόδημα που προκύπτει για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία, εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων

Νέος κωδικός 625-627: Δηλώνονται τα ποσά έκπτωσης για όσους εισέφεραν κεφάλαια σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων. Την έκπτωση φόρου που προβλέπει ο νόμος που ορίζει ότι στην περίπτωση που φορολογούμενος - φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ποσό έως 300.000 ευρώ εκπίπτει το 50% του ποσού της εισφοράς από το φορολογητέο εισόδημα.

Νέος κωδικός 627-628: Δηλώνονται οι δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων και ανακαινίσεων. Σύμφωνα με τον νόμο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτηρίων, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτηρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Η έκπτωση που μπορεί να κερδίσει ο φορολογούμενος ανέρχεται κατ’ έτος στο ποσό των 1.600 ευρώ.

Νέος κωδικός 629-630: Αφορά τις δωρεές που έγιναν προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) για την ενίσχυση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα βάσει νομοθετικής διάταξης που έχει ψηφιστεί από το 2009. Κατά την περίοδο Διαχείρισης του Κέντρου Πολιτισμού και μετά την παράδοση του Κέντρου Πολιτισμού στο Ελληνικό Δημόσιο, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στην ΕΒΕ ή στην ΕΛΣ ή στον Οργανισμό από φορολογούμενους λόγω δωρεάς ή χορηγίας σε οποιοδήποτε από τους φορείς αυτούς θα αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημά τους.

Νέος κωδικός 631: Αφορά τις κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και υπέρ αυτής.

Οι τρόποι εξόφλησης του φόρου

Επισημαίνεται ότι φέτος οι φορολογούμενοι έχουν στη διάθεσή τους 4 διαφορετικούς τρόπους για να εξοφλήσουν τον πρόσθετο φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση για το φορολογικό έτος 2020:

1. Εφάπαξ εξόφληση του φόρου, οπότε στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος που θα εξοφλήσει έως το τέλος Ιουλίου τότε θα έχει έκπτωση 3%.

2. Η πάγια ρύθμιση που προσφέρει 12 ή 24 δόσεις: ο φορολογούμενος μπορεί να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση της εφορίας που προσφέρει 12 ή 24 δόσεις προκειμένου να εξοφλήσει τον φόρο εισοδήματος. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι έντοκη, καθώς το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,5% για τις 12 δόσεις και πάνω από το 6% για τις 24 δόσεις.

3. Εξόφληση ολόκληρου του ποσού του φόρου εισοδήματος με πιστωτική κάρτα, εφάπαξ.

Σε αυτήν την περίπτωση ο φορολογούμενος θα έχει έκπτωση 3% στον φόρο και θα τον πληρώσει σε 12 άτοκες δόσεις.

4. Εξόφληση του φόρου εισοδήματος με δόσεις και πιστωτική κάρτα.

Η εναλλακτική αυτή ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στον φορολογούμενο να πληρώνει την κάθε δόση του φόρου εισοδήματος προς την εφορία με την πιστωτική κάρτα. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος θα πληρώνει κάθε μήνα μία από τις 8 δόσεις της εφορίας με την πιστωτική του κάρτα. Σε αυτή φυσικά την περίπτωση η τελευταία δόση, δηλαδή του Φεβρουαρίου, θα μπορεί να εξοφληθεί σε 12 δόσεις και έτσι να φτάσει χρονικά έως και τον Ιανουάριο του 2023.

Οι προθεσμίες υποβολής για τα νομικά πρόσωπα

Έως και τις 27 Αυγούστου έχουν προθεσμία τα νομικά πρόσωπα, των οποίων το φορολογικό έτος έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, για να υποβάλουν εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά, μέσω του TAXIS, τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Η καταβολή του φόρου θα γίνει σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επιλογή του τρόπου πληρωμής, εφάπαξ ή με δόσεις, γίνεται μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης και την έκδοση της ταυτότητας οφειλής, κάνοντας χρήση του τρόπου πληρωμής που διαθέτει η ΑΑΔΕ με κάρτα ή με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το φορολογικό έτος λήγει από την 1η Ιουλίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2021, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021, ενώ σε περίπτωση διακοπής εργασιών η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε έναν μήνα από τη διακοπή.

Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων και την ορθή συμπλήρωση των εν λόγω δηλώσεων προκειμένου να αποφευχθούν λάθη, που μπορεί να «στοιχίσουν» σε χρόνο και κυρίως σε χρήμα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συμπλήρωση του εντύπου Ν από τις επιχειρήσεις.