Παπουτσάνης: Μη διανομή μερίσματος λόγω συσσωρευμένων ζημιών

Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017 09:36
UPD:09:40

Τη μη διανομή μερίσματος λόγω συσσωρευμένων ζημιών αποφάσισε, όπως και αναμενόταν, η γενική συνέλευση των μετόχων της Παπουτσάνη ΑΒΕΕ, η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή.

Παράλληλα, οι μέτοχοι της εταιρείας προχώρησαν και στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

  • Απηλλάγησαν παμψηφεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016.
  • Εξελέγη παμψηφεί η ελεγκτική εταιρεία- ορκωτοί ελεγκτές με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwarth» που εδρεύει στην Αθήνα, Φωκίωνος Νέγρη 3, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2017 και καθορίστηκε η αμοιβή τους έως του ποσού των 30.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
  • Εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, συνολικού ποσού 35.243 ευρώ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2016, ενώ προεγκρίθηκε παμψηφεί για το έτος 2017 η καταβολή συνολικού ποσού έως 50.000 ευρώ σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
  • Υπό το πρίσμα του νέου νόμου 4449/2017, εξελέγησαν παμψηφεί ως μέλη της επιτροπής ελέγχου της Εταιρείας οι κκ. Χρήστος Γεωργαλής (Πρόεδρος), Μελέτιος Μπαμπέκος και Γεώργιoς Μηνούδης. Η θητεία τους ταυτίζεται με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι λήγει την 28η Ιουνίου 2019, παρατεινόμενη έως την επόμενη της λήξης της τακτικής γενικής συνέλευσης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα τέσσερα έτη.
  • Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες συμβάσεις κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920:

1. Oι από 07.07.2016, 02.09.2016, 14.10.2016, 09.11.2016, 05.12.2016, 22.03.2017, 12.05.2017, 28.06.2017 και 28.07.2017 τροποποιήσεις της σύμβασης εργασίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Γκάτζαρου, ως προς τις έκτακτες αμοιβές, ήτοι 38.916 ευρώ μικτά, 32.840,73 ευρώ μικτά, 20.142,31 ευρώ μικτά, 32.840,72 ευρώ μικτά, 43.787,62 ευρώ μικτά, 8.754,64 ευρώ μικτά, 21.891,50 ευρώ μικτά, 21.893.81 ευρώ μικτά και 21.893.81 ευρώ μικτά, που χορηγήθηκαν σε αυτόν κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες αντίστοιχα.

2. οι από 05.02.2016, 07.07.2016, 02.09.2016, 05.10.2016, 04.11.2016, 20.01.2017, 16.05.2017, 28.06.2017 και 28.07.2017 τροποποιήσεις της σύμβασης εργασίας του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μενέλαου Τασόπουλου, ως προς τις έκτακτες αμοιβές, ήτοι 6.000 ευρώ μικτά, 38.916 ευρώ μικτά, 32.840,72 ευρώ μικτά, 32.840,72 ευρώ μικτά, 32.840,71 ευρώ μικτά, 43.781,38 ευρώ μικτά, 21.893,81 ευρώ μικτά, 21.893,81 ευρώ μικτά και 21.893,81 ευρώ μικτά που χορηγήθηκαν σε αυτόν κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες αντίστοιχα.

3. οι από 07.07.2016, 05.04.2017 και 31.07.2017 τροποποιήσεις της σύμβασης εργασίας του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικής Διευθύντριας της Εταιρείας, κας Μαίρης Ισκαλατιάν, ως προς τις έκτακτες αμοιβές, ήτοι 3.640 ευρώ μικτά, 5.000 ευρώ μικτά και 5.600 ευρώ μικτά που χορηγήθηκαν σε αυτήν κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες αντίστοιχα.

  • Περαιτέρω, εγκρίθηκε η κωδικοποίηση και τυποποίηση των συμβάσεων εργασίας, χωρίς τη μεταβολή των ουσιωδών όρων αυτών, μελών του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιου Γκάτζαρου, του αντιπροέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μενέλαου Τασόπουλου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου κ. Μαίρης Ισκαλατιάν, καθώς και την πλαισίωσή τους με κριτήρια αποδοτικότητας τα οποία συνδέονται με επιπρόσθετη αμοιβή, με ισχύ από 01.09.2017.
  • Παρασχέθηκε παμψηφεί άδεια στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας
  • Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τη συμπλήρωση του σκοπού της, σύμφωνα με το σχέδιο του τροποποιημένου καταστατικού, που έχει αναρτήσει η Εταιρεία στην ιστοσελίδα της (www.papoutsanis.gr) από την 7.08.2017.

naftemporiki.grΠροτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΠΑΠΣχολιασμένα