Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 13:42
UPD:13:42
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Αναστολή συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις που πλήττονται

Με βάση την υπ’ αριθ. 12998/232/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020) προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

Ποιους αφορά

Τις επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών. Το μέτρο αφορά τη δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται σε αυτούς κατά την 21/3/2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό 45 ημερολογιακών ημερών. Με την ως άνω ΚΥΑ εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στην από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α' 68).

Ποιους δεν αφορά

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων απαγορεύτηκε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους και οι επιχειρήσεις - εργοδότες δεν οφείλουν αποδοχές, λόγω του ότι η απαγόρευση λειτουργίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής, συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας.

Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν ήδη σε αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής, για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Δεν εφαρμόζεται λοιπόν στην περίπτωση αυτή το μέτρο της ως άνω ΚΥΑ.

Συνδυασμός με άλλα μέτρα

Το μέτρο της αναστολής εργασίας σύμφωνα με την συγκεκριμένη ΚΥΑ μπορεί να συνδυαστεί (εφόσον η αναστολή με βάση τα ανωτέρω δεν εφαρμόζεται για το σύνολο του προσωπικού) και με τη δυνατότητα ορισμού προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α' 68).

Υποχρεώσεις εργοδότη

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020, οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του εν λόγω μέτρου. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Ειδικά για τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21/3/2020 μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους.

Χρόνος εφαρμογής

Μέχρι ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α'68), δηλαδή από 21/3/2020 μέχρι και την 20/4/2020 και, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω για 45 ημέρες υποχρεωτικά. Συνεπώς, δεν μπορεί να γίνει χρήση αυτής της δυνατότητας για μικρότερο χρονικό διάστημα, π.χ. 1 μήνα, αλλά υποχρεωτικά για 45 ημέρες. Εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.

Παράδειγμα εφαρμογής

Ο εργοδότης (πληττόμενη επιχείρηση) έχει 45 άτομα προσωπικό. Μπορεί στην διάρκεια της περιόδου από 21/3 έως 30/4 να θέσει σε αναστολή, όποτε πιστεύει ότι είναι καλύτερο για την λειτουργία της εταιρείας τους όσους από τους εργαζόμενους θέλει.

1. Αναστολή συμβάσεων προσωπικού τμηματικά:

Αποφασίζει την 30 Μαρτίου να θέσει σε αναστολή την σύμβαση εργασίας 10 εργαζομένων του (Ομάδα Α). Οι εργαζόμενοι αυτοί (Ομάδα Α) δεν θα εργαστούν (ούτε απομακρυσμένα) για την περίοδο των επομένων 45 ημερών, δηλαδή έως και την 15η Μαίου. Όταν επιστρέψουν (στις 16 Μαίου) ο εργοδότης θα πρέπει να τους διατηρήσει στην απασχόληση του για τις επόμενες 45 ημέρες, δηλαδή έως την 30η Ιουνίου

2. Αποφασίζει στις 15 Απριλίου να θέσει σε αναστολή της σύμβασης εργασίας άλλους 10 εργαζόμενους (Ομάδα Β). Οι εργαζόμενοι αυτοί (Ομάδα Β) δεν θα εργαστούν (ούτε απομακρυσμένα) για την περίοδο των επομένων 45 ημερών, δηλαδή έως και την 30η Ιουνίου Όταν επιστρέψουν (την 1η Ιουλίου) ο εργοδότης θα πρέπει να τους διατηρήσει στην απασχόληση του για τις επόμενες 45 ημέρες, δηλαδή έως την 15η Αυγούστου

3. Τα υπόλοιπα 5 άτομα απασχολούνται κανονικά χωρίς να ανασταλεί η σύμβαση τους. Για τους εργαζόμενους αυτούς (Ομάδα Γ) η εργασιακή σχέση συνεχίζεται κανονικά χωρίς αυτό να επηρεάζει τους λοιπούς εργαζόμενους. Δεν επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή στα εργασιακά τους και τις υποχρεώσεις του εργοδότη. Οι εργαζόμενοι πάνε κανονικά στην εργασία τους ή εργάζονται απομακρυσμένα.

Αμοιβή των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε αναστολή σύμβασης, θα εισπράξουν ως αποζημίωση "ειδικού σκοπού" το ποσό των 800€ από το κράτος και δεν θα λάβουν χρήματα από τον εργοδότη. Το κράτος θα καλύψει και τις ασφαλιστικές τους εισφορές για την περίοδο αυτή των 45 ημερών.

Επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους, δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επιπλέον ποσό, και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους, εξ ελευθεριότητας. Για το επιπλέον ποσό αυτό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.


Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα