Φοροεκτιμήσεις

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 10:00
UPD:15:14
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Τέλος χαρτοσήμου σε εκχώρηση απαίτησης

*Ως γνωστόν, η σύμβαση εκχώρησης απαίτησης, η οποία, κατά τις γενικές αρχές του κοινού δικαίου, είναι σύμβαση αναιτιώδης και ανεξάρτητη, ως εκ τούτου, από την αιτία της σχέσης, από την οποία απέρρευσε, υπόκειται, ως ιδία και αυτοτελής σύμβαση, σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% ή 2%, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 13 παρ. 1α ή 15 παρ. 1α του Κώδικα Χαρτοσήμου, αντίστοιχα, έστω και αν συνάπτεται σε εξόφληση άλλης σύμβασης, που είχε σημανθεί νόμιμα ή απαλλασσόταν από τα τέλη χαρτοσήμου, βάσει ειδικής διάταξης νόμου.

Το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται στη χρηματική αξία της εκχωρούμενης απαίτησης, που διαλαμβάνεται στο έγγραφο, και όχι στο συνομολογούμενο προς εκχώρηση τίμημα (εάν αυτό είναι μικρότερο), καθόσον αντικείμενο της εκχώρησης είναι το εκχωρούμενο ποσό και όχι το καταβαλλόμενο τίμημα. Σε περίπτωση που η εκχωρούμενη απαίτηση είναι απροσδιόριστης αξίας (π.χ., εκχώρηση μισθωμάτων τα οποία συνίστανται σε ποσοστό επί της ασκούμενης στο μίσθιο επιχείρησης) το τέλος υπολογίζεται στο συμβατικό τίμημα και αν κατά την είσπραξη η εκχώρηση διαπιστωθεί ότι ήταν ανώτερη θα καταβληθεί επί της διαφοράς αναλογικό τέλος. Σε περίπτωση που δεν συνομολογείται τίμημα προς εκχώρηση του απροσδιόριστου δικαιώματος, το αναλογικό τέλος 3% ή 2%, κατά περίπτωση, θα καταβάλλεται κατά την εκάστοτε είσπραξη του εκχωρούμενου δικαιώματος. 

Νέες ρυθμίσεις για τη φορολογική κατοικία

*Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Ε.2113/2020 εγκύκλιος που αφορά τη φορολογική κατοικία και περιέχει ρυθμίσεις που επιλύουν τα ζητήματα που προέκυψαν από τους περιορισμούς στις μετακινήσεις λόγω Covid-19. 
Συγκεκριμένα, προβλέφθηκε μεταξύ άλλων ότι για τα πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και βρίσκονται στην Ελλάδα για το διάστημα από 18 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2020, το διάστημα αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 4 ΚΦΕ. Για το διάστημα πριν από τη 18η Μαρτίου ή από τη 15η Ιουνίου 2020 και μετά θα εξετάζεται ανά περίπτωση η τυχόν λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και αδυναμίας μετακίνησης.
Αναφορικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ΚΦΕ (ορισμός φορολογικής κατοικίας), διευκρινίζεται ότι η περίοδος αντικειμενικής αδυναμίας μετακίνησης λόγω της πανδημίας Covid-19 δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των εκατόν ογδόντα τριών (183) ημερών του α εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ΚΦΕ.

Επιστροφή ανείσπρακτου ΦΠΑ

*Επιστρέφεται ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε για απαιτήσεις που έχουν καταστεί οριστικά ανείσπρακτες, λόγω πτώχευσης επιχείρησης και εφόσον έχουν διαγραφεί λογιστικά οι απαιτήσεις αυτές και το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να επιστρέψει τα ποσά αυτά. Σχετικώς έχει κριθεί με την υπ’ αριθ. 355/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι θα πρέπει να επιστραφεί ο ΦΠΑ επί οριστικά ανείσπρακτων απαιτήσεων λόγω υπαγωγής επιχείρησης σε εξυγίανση. 

Δημοφιλή ερωτήματα

*Μπορεί ο έλεγχος να καταλογίσει σε βάρος του φορολογούμενου τέλη χαρτοσήμου και ΦΠΑ όταν αυτά δεν περιλαμβάνονται ρητά ως αντικείμενο του ελέγχου μέσα στην εντολή ελέγχου;
Εφόσον δεν αναγράφονται στην εντολή ελέγχου ή σε πιθανή τροποποίησή της τα φορολογικά αντικείμενα που θα ελεγχθούν, υπάρχει πλημμέλεια και ο οποιοσδήποτε καταλογισμός δεν είναι νόμιμος (βλ. και ΔΕΔ Θεσ/νικης 559/2019).Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα