Επίλυση διαφορών για τη φορολογία

Eγκύκλιος: Για ποσά άνω των 50.000 ευρώ
Κυριακή, 08 Ιανουαρίου 2012 07:40
UPD:07:50

Στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι αμφισβητούν τυχόν πράξη καταλογισμού φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου, που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

Αναλυτικές οδηγίες όσον αφορά στην υποβολή αιτήσεων στην ΕΔΕΦΔ, η οποία καθίσταται αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς που υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, δόθηκαν αρμοδίως με την υπ' αριθμ. ΠΟΛ. 1007/28.12.2011 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Με την Α.Υ.Ο./ΠΟΛ.1238/22.11.2011 (ΦΕΚ 2777/Β72.12.2011) ορίσθηκε, μεταξύ άλλων, η 1.12.2011 ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΕΔΕΦΔ) στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η αίτηση προς την ΕΔΕΦΔ υποβάλλεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής, στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την οικεία πράξη καταλογισμού φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου, την ορθότητα της οποίας αμφισβητεί ο φορολογούμενος, και διαβιβάζεται στην ΕΔΕΦΔ (Καρ. Σερβίας 10 - 101 84, Αθήνα) εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της, με το σχετικό φάκελο και έγγραφο της φορολογικής αρχής που περιέχει πλήρες ιστορικό της υπόθεσης και αιτιολογημένες απόψεις της επί των ισχυρισμών του φορολογουμένου που περιέχονται στην αίτηση.

Συγκεκριμένα, η ΕΔΕΦΔ είναι αρμόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς κατόπιν αίτησης, η οποία υποβάλλεται, προαιρετικά, από το φορολογούμενο κατά τα ανωτέρω, εφόσον το προσδιοριζόμενο ποσό κύριου φόρου κ.λπ. ή το ποσό του προστίμου, στη σχετική εκδοθείσα από το φορολογικό έλεγχο καταλογιστική πράξη, την ορθότητα της οποίας αμφισβητεί ο φορολογούμενος, υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

Σε περίπτωση που το παραπάνω ποσό υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, η ΕΔΕΦΔ καθίσταται αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προς την ΕΔΕΦΔ διαβιβάζονται σε αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή είναι αρμόδια ή αποκλειστικά αρμόδια κατά τα προαναφερόμενα.

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί από το φορολογούμενο άλλη αίτηση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σε άλλο υφιστάμενο όργανο, η αίτηση προς την ΕΔΕΦΔ διαβιβάζεται σε αυτή την περίπτωση που η Επιτροπή είναι αρμόδια και εφόσον ο φορολογούμενος παραιτηθεί από την αίτησή του πριν από τη συζήτηση αυτής στο υφιστάμενο όργανο.

Ειδικά, υποβληθέντα αιτήματα διοικητικής επίλυσης διαφοράς σε άλλα υφιστάμενα όργανα, τα οποία εκκρεμούν κατά την 27.10.2011, διαβιβάζονται στην Επιτροπή κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου, εφόσον αυτή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.

Τέλος, σημειώνεται ότι υφιστάμενα όργανα για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών δεν θίγονται, με εξαίρεση την περίπτωση όπου η Επιτροπή καθίσταται αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα